โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปี 56

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการทำโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
รวมทั้งหมด 76 โรงเรียน ดังนี้ 

ม.พะเยา 1.โรงเรียนภูซางวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดพะเยา
2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สังกัดสพม. 36 จังหวัดพะเยา
3. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดพะเยา
4. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดพะเยา
5. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดพะเยา
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดสกอ.ม.พะเยา จังหวัดพะเยา
7. โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดเชียงราย
8. โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดเชียงราย
9. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัดสพม. 36 จังหวัดเชียงราย
10. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสพม. 36 จังหวัดเชียงราย
ม.ราชภัฏลำปาง 1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
2. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
3. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
4. โรงเรียนจักรคำคณาทร สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
5. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
6. โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
7. โรงเรียนแม่พริกวิทยา สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
8. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสพม. 35 จังหวัดลำปาง
9. โรงเรียนวิชชานารี สังกัดเอกชน จังหวัดลำปาง
10. โรงเรียนพิริยาลัย สังกัดสพม. 37 จังหวัดแพร่
11. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สังกัดสพม. 37 จังหวัดลำพูน
ม.อุบลราชธานี 1. โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสพม. 29 จังหวัดอุบลราชธานี
2. โรงเรียนหกสิบพรรษา สังกัดสพม. 29 จังหวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สังกัดสพม. 29 จังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สังกัดสพม. 29 จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดอบจ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี
6. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดอบจ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี
7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สังกัดสพม. 28 จังหวัดยโสธร
8. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สังกัดสพม. 28 จังหวัดยโสธร
9. โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สังกัดสพม. 28 จังหวัดยโสธร
10. โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สังกัดสพม. 28 จังหวัดยโสธร
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 1. โรงเรียนกระแชงวิทยา สังกัดสพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ
2. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สังกัดสพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ
3. โรงเรียนละลมวิทยาคม สังกัดสพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ
4. โรงเรียนขุขุนธ์ สังกัดสพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ
5. โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สังกัดสพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ
6. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดอบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
7. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดอบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
8. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดอบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
9. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สังกัดสพม. 33 จังหวัดสุรินทร์
ม.มหิดล 1. โรงเรียนท้ายหาด สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
2. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
3. โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
4. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
5. โรงเรียนวัดดอนมะโนรา สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
6. โรงเรียนสกลวิสุทธิ สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสาคร
7. โรงเรียนวัดสวนส้ม สังกัดสพม. 10 จังหวัดสมุทรสาคร
8. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา สังกัดเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร
9. โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สังกัดเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร
ม.ศิลปากร 1. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สังกัดสพม. 8 จังหวัดราชบุรี
2. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สังกัดสพม. 8 จังหวัดราชบุรี
3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สังกัดสพม. 8 จังหวัดราชบุรี
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สังกัดสพม. 8 จังหวัดราชบุรี
5. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสพม. 8 จังหวัดราชบุรี
6. โรงเรียนธีรศาสตร์ สังกัดเอกชน จังหวัดราชบุรี
7. โรงเรียนนารีวุฒิ สังกัดเอกชน จังหวัดราชบุรี
8. โรงเรียนนารีวิทยา สังกัดเอกชน จังหวัดราชบุรี
9. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สังกัดสพม. 9 จังหวัดนครปฐม
10. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สังกัดสพม. 9 จังหวัดนครปฐม
11. โรงเรียนสามพรานวิทยา สังกัดสพม. 9 จังหวัดนครปฐม
ม.สงขลานครินทร์ 1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียนธรรมโฆสิต สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
3. โรงเรียนระโนดวิทยา สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
4. โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยสตูล สังกัดสพม. 12 จังหวัดสตูล
5. โรงเรียนพัทลุง สังกัดสพม. 16 จังหวัดพัทลุง
6. โรงเรียนสทิงพระวิทยา สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
7. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
8. โรงเรียนวรนารีเฉลิม สังกัดสพม. 16 จังหวัดสงขลา
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สังกัดสพม. 12 จังหวัดนครศรีฯ
2. โรงเรียนปากพนัง สังกัดสพม. 12 จังหวัดนครศรีฯ
3. โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย-นครศรีฯ สังกัดสพม. 12 จังหวัดนครศรีฯ
4. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สังกัดสพป. 12 จังหวัดนครศรีฯ
5. โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สังกัดสพป. 12 จังหวัดนครศรีฯ
6. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดสพม. 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สังกัดสพม. 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สังกัดสพม. 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s