ข้อเสนอโครงการ..ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม

ปี 2553 ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม  ส่งข้อเสนอโครงการ 30  เรื่อง ดังนี้

1 ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  บริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นอาหาร สวนร่มเกล้าฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ชนิดและความหนาแน่นของแมลงในแปลงผักเกษตรอินทรีย์
4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินระหว่างแปลงผักอินทรีย์แบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว
5 ประสิทธิภาพของปูนขาวในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
6 การศึกษาความหลากชนิดของต้นไม้ที่ปลวกอาศัยอยู่ บริเวณสวนป่าร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชในแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ บ้านห้วยชัน  จังหวัดขอนแก่น
8 ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและคุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงเกษตรอินทรีย์
9 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พุ่มบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินชั้นบนและดินชั้นล่างในแปลงไผ่
11 การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย์
12 การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเป็นดัชนีชีวภาพ กรณีศึกษา บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ ของพรรณไม้ยืนต้นบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำตามระดับ  ความลึกของน้ำในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พรรณไม้ถาบริเวณสวนร่มเกล้า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 การศึกษาคุณภาพน้ำโดยการใช้นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของบ่อปรับเสถียร  กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกฝรั่ง
20 ความหลากชนิดและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร บริเวณสวนร่มเกล้า-กาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 การใช้สารส้มปรับปรุงคุณภาพน้ำในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้หนุ่ม บริเวณสวนป่าร่มเกล้ากาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในแปลงเกษตรอินทรีย์
25 การประเมินคุณภาพน้ำกับความหลากชนิดของแมลงน้ำในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 ความหลากชนิดของสัตว์น้ำไม่มีกระดูก สันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการเลี้ยงมดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
28 ความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชน์ในแปลงนาข้าวอินทรีย์
29 ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในแปลงผักเกษตรอินทรีย์
30 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลาอินทรีย์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s