บทความวิจัย…ศูนย์ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ศูนย์ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน  30  เรื่อง

ดาวน์โหลด

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อนักวิจัย/โรงเรียน
1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดท่าวัง  อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จันทนา/ห้องสอนศึกษา
2 การศึกษาความหลากหลายของชนิดเห็ดทะเลบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น หาดท่าวัง  จ.ชลบุรี จุฑาทิพย์/เทศบาลบ้านสามกอง
3 ศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณท่าล่างและท่ายายทิม อำเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี ชญาภา/วัดห้วยบง
4 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ในการดูดซับปริมาณฟอสเฟตในน้ำทะเล เชาวนีย์/ศูนย์การศึกษานอกระบบ
5 อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมันกานพลู (clove oil) ต่อเวลาการคลายตัว ของกล้ามเนื้อเท้าหอยเป๋าฮื้อไทย (Haliotis asinina) ณาตยา/เทศบาลวัดปากน้ำ
6 ความหลากชนิดและความสามารถในการดูดซับไนเตรทของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบบริเวณแหล่งน้ำทิ้งหาดท่าวังและหาดท่าล่าง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ธีระรัตน์/จอมสุรางค์อุปถัมภ์
7 ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของตะกั่วต่อการตายของลูกปลากะพงขาว นันทิยา/ซ่ำสูงพิทยาคม
8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์   บริเวณหาดท่าวังกับหาดถ้ำพัง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ของเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี นิพนธ์/ประโคนชัยพิทยาคม
9 ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของแคดเมียมต่อการตายของลูกปลากะพงขาว บุเรียม/กงหราพิชากร
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะกอนดินและการแพร่กระจายของหอยกระปุก Ruditapes variagatus เบญจนา/เทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
11 การศึกษาผลของปริมาณแสง สีของแสงและจุลินทรีย์ EM ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ปริวรรต/ส่องดาววิทยาคม
12 การศึกษาเปรียบเทียบขยะและสารอินทรีย์ในระบบนิเวศหาดทรายชายฝั่งทะเลเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี ปิยา/บางละมุง
13 ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของแคดเมียมต่อการตายของลูกปลากะพงขาว ฝูไรดา/บ้านปากบาง
14 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว พนิดา/เทิงวิทยาคม
15 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำบริเวณหาดถ้ำพังและหาดท่าวัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เรณู/บ้านขามเปี้ย
16 การศึกษาความหลากชนิดและความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดท่าวังและหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี ลำพันธ์/บ้านปัว
17 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหาดทราย บริเวณเกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัชรินทร์/เวียงเจดีย์วิทยา
18 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์กับคุณภาพน้ำในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือเทววงษ์ (ท่าล่าง) และหาดท่ายายทิม อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศิรดา/ศรียานุสรณ์
19 การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบางประการ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ Escherichia coli ในเขตว่ายน้ำบริเวณชายหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศิริสัมพันธ์/เทศบาลเพชรวิทย์
20 การศึกษาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh) และสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) ในน้ำทะเลและน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ศิโรพร/ปราจิณราษฎรอำรุง
21 การศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว (Gastropod) บริเวณหาดท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศุภานัน/เวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียในน้ำทะเลของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ สนธยา/หัวตะพานพิทยาคม
23 การศึกษาทรัพยากรปูม้า ( Portunus pelagicus ) ที่ได้จากการจับด้วยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สมพร/ปราจินราษฎรอำรุง
24 การศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สุธิดา/เทศบาลเพชรวิทย์
25 การศึกษาผลของฟอสเฟตต่อการเจริญและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง ชลบุรี สุพรรณยา/มารีวิทย์
26 การศึกษารูปแบบและพื้นที่ครอบคลุมของปะการังบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สุภาพร/เมืองถลาง
27 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเหงือกของหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea commercialis) บริเวณเกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อัมพิกา/น้ำดิบวิทยาคม
28 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลในบริเวณหาดทรายท่าวัง และ ท่าล่าง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สำรวย/สุรศักดิ์วิทยาคม
29 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณท่าล่าง ท่ายายทิม
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
อมราภรณ์/พรานวิบูลวิทยา
30 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ บริเวณเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี พิชิต/ท่าวังผา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s