บทความวิจัย..ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์

ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์ จำนวน  27  เรื่อง

ดาวน์โหลด ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย/โรงเรียน
1 คู่มือจำแนกซากดึกดำบรรพ์พืช : กรณีศึกษาตัวอย่างจากคลังเก็บซากดึกดำบรรพ์พิพิธภัณฑ์สิรินธร และเส้นทางทัศนศึกษาวันที่ 8 – 10 เมษายน 2553 กาญจนา/สิรินธรวิทยานุสรณ์
2 ความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาลแหล่งห้วยน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กาญจนา/มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
3 การศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์และการแปลผลด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จักรายุทธ/บึงโขงหลงวิทยาคม
4 การศึกษาความหลากชนิดของฉลามน้ำจืดบริเวณแหล่งขุดค้นเขื่อนลำปาว อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตรา/กุดสะเทียนวิทยาคาร
5 การศึกษาศักยภาพเบื้องต้นของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูเค็ง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เจษฎา/ท่าคันโทวัทยาคาร
6 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีสารประกอบกำมะถันแทรก ฐิติสิทธ/คำยางพิทยา
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรอยตีนกับความยาวลำตัวของสัตว์ปีก กรณีศึกษาไก่  ไก่งวง และนกยูง เพื่อประเมินขนาดลำตัวของไดโนเสาร์ กลุ่มเทอโรพอด ณรงค์ฤทธิ์/บ้านทรัพย์สมบูรณ์
8 การศึกษาความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหมวดหินเสาขัวแหล่งขุดค้นภูพอก จังหวัดสกลนคร และสภาพแวดล้อมโบราณยุคครีเตเชียสตอนต้น ทวีทรัพย์/บ้านหนองบัว
9 ศึกษาชิ้นกระดูกของปลากระดูกแข็งจากแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ นรินทร์/ลืออำนาจวิทยาคม
10 นิเวศวิทยาบรรพกาลแหล่งห้วยน้ำสวยภักดี ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นภดล/สุนทรศึกษา
11 ศึกษาลำดับชั้นหินในแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย นฤมล/พระปฐมวิทยาลัย
12 ศึกษาลักษณะการเรียงตัวและการกระจายตัวของกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอด ณ. หลุมขุดค้นภูน้อย ต.ดินจี่  อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ มนตรี/กันทรอมวิทยาคม
13 ศึกษาลักษณะและชนิดของหินตามเส้นทางทัศนศึกษา โครงการครุวิจัย รุ่นที่ 5 มินตรา/บ้านหนองหมนาง
14 สภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากชนิดของซากดึกดำบรรพ์บริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์วัดป่าเจริญชัย(ภูน้อย) ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ยุพิน/ส่องดาววิทยาคม
15 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในแหล่งขุดค้นภูน้อย อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์ ราตรี/บ้านหนองบัว
16 การศึกษาลำดับชั้นหินในแหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสนาม ตำบลดินจี่   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่งทิพย์/บ้านคำแก้ว
17 ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะแผ่นฟันของปลาปอดในแหล่งภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และแหล่งช่องชาด จังหวัดอุดรธานี กับแหล่งภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ วิวัฒน์/เชียงใหม่มัธยม
18 การสะสมตัวของตะกอน กับการเก็บรักษาสภาพซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณหลุมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วุฒิศักดิ์/สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามเส้นทางทัศนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองบัวลำภู – เลย สมจิต/มหาวชิรวุธ
20 ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกซากดึกดำบรรพ์ปลากระดูกแข็งจากแหล่งขุดค้นภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ กับซากดึกดำบรรพ์ปลากระดูกแข็งจากแหล่งภูน้ำจั้น อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สาโรจน์/ร่องคำ
21 การศึกษาการลำดับชั้นหินในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูปอ บ้านนาบอน
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สุริยา/คำม่วง
22 การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินบริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสนาม ภูน้อย และภูปอ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อมฤทธิ์/รัตนราษฎร์บำรุง
23 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์ และสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณภูน้อย บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อรนุช/ฝังปาล์ม ๑
24 การศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยากระดูกของไดโนเสาร์ ซอโรพอด และเทอโรพอด ที่พบในประเทศไทย อรัญญา/อุดมอักษรพิทยาคม
25 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของฟันฉลาม  และการวาดแบบจำลองการจัดเรียงตัวของฟันฉลามสกุล Thaiodus ruchaeที่พบในแหล่งขุดค้นโคกฝาส้วม  จ.อุบลราชธานี เยาวนิตย์/ทุ่งปรือพิทยาคม
26 การเกิดซากดึกดำบรรพ์ของแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ นิกร/หนองโพธิ์ประชานุกูล
27 ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ในแหล่งขุดค้นภูน้อย
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
พรพิมล/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s