บทความวิจัย..ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม จำนวน  30  เรื่อง

ดาวน์โหลด ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย/โรงเรียน
1 ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  บริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กมลรัตน์/โคกล่ามพิทยาคม
2 ความหลากชนิดของพรรณไม้ที่ใช้เป็นอาหารบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิตติชัย/น้ำคำพิทยาคม
3 ชนิดและความหนาแน่นของแมลงในแปลงผักเกษตรอินทรีย์ ขวัญเรือน/น้ำพร้าสามัคคี
4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินระหว่างแปลงผักอินทรีย์แบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว คนึงนิจ/บ้านห้วยมอญ
5 การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ปูนขาว จตุรงค์/ร่องคำ
6 ความหลากชนิดของไม้ยืนต้นที่ปลวกอาศัยอยู่ บริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จรูญลักษณ์/บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
7 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชในแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  บ้านห้วยชัน  จังหวัดขอนแก่น จิริรัชกุล/บ้านหนองไทร
8 ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและคุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงเกษตรอินทรีย์ ชูศรี/บ้านชุมโลง
9 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พุ่มบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น นภาภรณ์/บ้านไทยวิทยาคม
10 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินชั้นบน และดินชั้นล่างในแปลงไผ่ นวลจันทร์/อ่างทองวิทยาคม
11 การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย์ บังออน/บกวิทยาคม
12 การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเป็นดัชนีชีวภาพ กรณีศึกษา บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิยรัตน์/ค้อวังวิทยาคม
13 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ยืนต้นบริเวณสวนป่าร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พรทิพย์/บ้านวังหิน
14 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำตามระดับความลึกของน้ำในบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัชนุช/เฉลิมรัชวิทยาคม
15 การจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ พุทธิภา/เหล็กคงสันเทียะ
16 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พรรณไม้เถาบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มณีวรรณ์/อ่างทองวิทยาคม
17 ประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย  โดยใช้นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ มยุรี/สมุทรปราการ
18 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของบ่อปรับเสถียร กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมธา/วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
19 คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงฝรั่ง เมธาวี/วรคุณอุปถัมภ์
20 ความหลากชนิดและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรบริเวณสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริงฤทัย/บ้านโนนสวาท
21 การใช้สารส้มปรับปรุงคุณภาพน้ำในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วราพร/กู่สวนแตงพิทยาคม
22 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้หนุ่ม บริเวณสวนป่าร่มเกล้ากาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิสูตร/ไทรโยคน้อยวิทยา
23 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วีระชัย/บ้านตะโละสะมีแล
24 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ ศิรประภา/บ้านบงคำ
25 การประเมินคุณภาพน้ำกับความหลากชนิดของแมลงน้ำในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมควร/เมืองถลาง
26 ความหลากชนิดของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวาบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุคนธ์/เลิงนกทา
27 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการเลี้ยงมดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สุธารพิงค์/กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
28 ความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชน์ในแปลงนาข้าวอินทรีย์ สุวพล/บ้านนาวิทยาคม
29 ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในแปลงผักเกษตรอินทรีย์ อรทัย/วัดศรัทธาเรืองศรี
30 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลาอินทรีย์ อัศวิน/โพธิ์ทองวิทยาคาร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s