กำหนดการประชุมพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การประชุมศูนย์พี่เลี้ยงโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์แลกกลยุทธการคิด backward design
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ความเป็นมาและหลักการ

  • ตามปฏิทินการทำงานของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานั้น หน่วยจัดการกลางจึงกำหนดจัดประชุมให้ศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง 8 แห่ง นำประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบ PLC และเพื่อความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design ที่จะนำไปฝึกทักษะการออกแบบการเรียนรู้ให้กับครูต่อไป ดังนั้นทางหน่วยฯจึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556

เป้าหมาย

  1.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ RBL ของศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง 8
  2. ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ทำ Backward Design ของกระบวนการได้

ผู้ร่วมประชุม

  • ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาทั้งหมด 8 ศูนย์

วันและสถานที่

  • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

การติดต่อ

  • อภิรดี มณีโชติ (ปุ๋ย) 085-935-5303 / เบญจมาศ จันทร์กระจ่าง (ฝน) 082-733-5334 Email : kruvijai.trf@gmail.com Fax : 074-446-523

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
09.15 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 1 ฝึกถอดบทเรียนจากศูนย์พี่เลี้ยง
12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. กิจกรรมที่ 2 ฝึกออกแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 1 Backward Design กับการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้
12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะ Backward Design (ต่อ)

ดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่

______________________