หนังสือฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่ม

“นาที่งดงาม ณ เบื้องหน้า มีมือเพาะกล้า ณ เบื้องหลัง” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> ฤดูกาลเรียนรู้แจ้ห่มวิทยา (ฉบับเต็ม)

ปกหน้า

หนังสือแนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียน

ปก-01

ดาวน์โหลดฟรี!!  หนังสือแนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียน

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครูหัวหน้าโครงการ

>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ <<

Proposal Form1

Proposal Form2

Proposal Form3

Proposal Form4

Proposal Form5

Proposal Form6

เทคโนโลยีอาหาร-3/2 (ครูสุธารัตน์)

สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
E-mail: sutharut@gmail.com
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

Part 1

สุนทรียการสนทนาครั้งนี่นำพามาให้เรียนรู้ รัตนชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กาย อารมณ์และ ปัญญา

ฐานคิด การเรียนรู้ตั้งคำถาม-หาคำตอบ
ฐานอารมณ์ การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจ เรียนรู้ผ่านอารมณ์
ฐานกาย การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท

หากเรามีฐานกายที่แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนทาน สามารถอยู่รอด ส่งต่อไปถึงฐานอารมณ์ที่ดี ในการเรียนรู้
ที่จะรักเป็น ชื่นชมเป็น อภัยเป็น ผ่านความสัมพันธ์ ที่แตกต่าง หลากหลาย ที่ก่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
นำไปสู่การสร้างฐานการคิดที่เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  รู้จักตั้งคำถาม-หาคำตอบ เรียนรู้การหาความหมายแห่งชีวิต เพื่อการอยู่อย่างมีความหมาย คลิกอ่านเพิ่ม

Part 2

ข่าวการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชาติ โครงการ Intel Teach ครั้งที่ 1 “แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด เชิญชวนคุณครูให้เข้าร่วมประกวดแผนจัดการเรียนรู้

จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการฯ สู่การบูรณาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการใช้เทคโนโลยี

น่าจะลองดู…เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเรียนรู้…ถึงไม่ได้รางวัล อย่างน้อยก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการฯ Intel® คงต้องการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของครูในการนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียนมีบทพิสูจน์ถึง 3 ด่านทีเดียว คือ รอบคัดเลือก รอบภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศ  มีเงื่อนไขการส่งแผนต้องเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริงในห้องเรียน โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ดังนี้

ข้อที่หนึ่ง   การบูรณาการใช้ไอซีทีกับแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อที่สอง   การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
ข้อที่สาม   การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ข้อที่สี่       การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยผลผลิตชุมชน ผลิตผลสร้างอาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ การผ่านมาถึงรอบสุดท้าย จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในช่วงชั้นที่ 3

หนึ่งบทเรียนนี้ สร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการเรียนรู้ และก่อเกิดประสบการณ์ใหม่  รางวัลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นได้ชื่นชมความสำเร็จ  แต่ความภาคภูมิใจในตนเอง คือ การได้จัดการเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู  คลิกอ่านเพิ่ม

ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-10 (ครูจรัสพงษ์)

จรัสพงษ์  มูลใจ
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮองสอน
E-mail: jaratpong237@gmail.com, moonjai2@hotmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย

จากการได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย กับ ทาง สกว. เมื่อกลับมาที่โรงเรียน ทำให้คณะครูหลายท่านเข้าใจว่าตัวผมเองกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย จึงมีครูหลายท่านที่จะทำผลงานมาติดต่อให้อ่านผลงานให้ ซึ่งก็ต้องปฏิเสธไปเพราะด้วยความที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้น ต้องอธิบายกันยาวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้มาหลังจากที่เข้าร่วมการอบรมคืออะไร ซึ่งสิ่งที่อยากให้เกิดกับคณะครูที่โรงเรียนคือการเข้าใจกระบวนการ มากกว่าการให้คนที่เข้าใจกระบวนการเป็นเหมือนมือปืนรับจ้างทำผลงานให้

การขยายผลในโรงเรียนของผมหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ใหญ่ในโรงเรียนหลายท่านได้ให้ความสนใจอยากที่จะเข้าร่วมโครงการครุวิจัยอีกหลายท่าน สิ่งที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโรงเรียนคือมีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและนิเทศการศึกษา ซึ่งผมเองที่จะเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนี้หลังจากที่เปิดภาคเรียนในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการ การขยายผลครั้งนี้เริ่มต้นจากการให้เด็กฝึกตั้งปัญหาวิจัยจากรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และทำออกเป็นรูปเล่มวิจัยอย่างง่ายในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะขยายผลในด้านของกระบวนการกลั่นกรองปัญหา การหาแนวทางการแก้ปัญหาและเทคนิคต่าง ๆ ในการสกัดความคิดที่คณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ได้อบรมให้กับพวกผมมา มันมีประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่จะให้เด็กนักเรียน และครูในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเหมือนที่ผมได้เรียนรู้มา

ถึงแม้ว่าการขยายผลจะไม่เป็นไปในวงกว้าง แต่อย่างน้อยก็ภูมิใจที่ไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผมจะพยายามพัฒนาหลักความคิด และหลักการทำวิจัยที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่