59-03-07 ข่าวสารศูนย์พี่เลี้ยงม.สงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้ประสิทธิภาพของโครงงานฐานวิจัย
ที่ใช้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน 11 โรงเรียน ในจ.สงขลา
ภายใต้การสนับสนุนจาก สกว. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ ม.สงขลานครินทร์
เพื่อเป็นทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษา จากห้องเรียน
ในเวที “เครือข่ายทำความดีเพื่อพ่อ: การฝึกทักษะให้แก่นักเรียนด้วยโครงงานฐานวิจัย”
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 25
58 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการประชุม
09.00-10.00 น. การนำเสนอ “โครงงานฐานวิจัยในสาระวิทยาศาสตร์”
โดยนักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
และ โรงเรียนธรรมโฆสิต
10.00-11.00 น. การนำเสนอ “โครงงานฐานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ปี 2558 ” โรงเรียนละ 20 นาที
(1) ชุดโครงงาน “การพัฒนาการเพาะเห็ดเพื่อความยั่งยืน”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
(2) ชุดโครงงาน “การพัฒนาการแปรรูปกล้วยสำหรับกลุ่มแม่บ้านอำเภอนาหม่อม”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนธรรมโฆสิต
(3) ชุดโครงงาน “ความมั่นคงในอาชีพทำนาในอำเภอระโนด”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา
11.00-12.00 น. กิจกรรม
(ก) ชมนิทรรศการผลงาน “ผลงานนักเรียนจากโจทย์ปัญหาชุมชนสู่ความรู้”
ณ ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ข) เวทีระดมความคิด “เครือข่ายทำความดีเพื่อพ่อ: การฝึกทักษะให้แก่นักเรียนด้วยโครงงานฐานวิจัย” โดยเครือข่าย 15 โรงเรียน: ครูแกนนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
13.00-14.00 น. นำเสนอ(ต่อ)
(4) ชุดโครงงาน “การสร้างรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงเป็ด”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 โรงเรียนระโนด
(5) ชุดโครงงาน “การพัฒนาการแปรรูปไข่แฝด”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา
(6) ชุดโครงงาน “การสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวโพด”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
(7) ชุดโครงงาน “การเพิ่มมูลค่าไผ่”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
(8) ชุดโครงงาน “การสร้างอาชีพเสริมสำหรับชาวสวนยางพาราในอำเภอนาหม่อม”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
(9) ชุดโครงงาน “การเพิ่มรายได้จากการแปรรูปอาหารทะเล”
โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสามบ่อวิทยา
(10) ชุดโครงงาน “การพัฒนาการแปรรูปส้มแขกในชุมชนบ้านทับช้าง”
โดยนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
(11) ชุดโครงงาน “การลดความเสี่ยงในการปลูกพริก”
โดยนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
16.00-16.30 น. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปี 2558
และปิดการประชุม

การติดต่อ : คุณจุรีพร (รี) 087-2858469, 081-5402587, 074-446523 Email : kruyaivijai@gmail.com
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
7 มีนาคม 2559