หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาดาวน์โหลดฟรี

เล่มที่ 1 หนังสือโครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือโครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย เล่มที่ 1

 

เล่มที่ 2 หนังสือหลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือหลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย เล่มที่ 2

 

เล่มที่ 3 หนังสือแนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>หนังสือแนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียน เล่มที่ 3

 

เล่มที่ 4  หนังสือหลักการเรียนบทความวิชาการ หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>>หนังสือหลักการเรียนบทความวิชาการ หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เล่มที่ 4

หน้าปก

 

เล่มที่ 5 หนังสือรอยจารึก

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>หนังสือรอยจารึก เล่มที่ 5

9786167739342

 

เล่มที่ 6 หนังสือถามคือสอน 1  ทักษะประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ >>>หนังสือถามคือสอน 1 ทักษะประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เล่มที่ 6

หน้าปกถามคือสอน

 

เล่มที่ 7 เทคนิคกระบวนการ Active Learning:จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือเทคนิคกระบวนการ Active Learning: จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้ เล่มที่ 7

หน้าปกเทคนิคกระบวนการ

 

เล่มที่ 8 หนังสือสะท้อนคิดคือเรียน: ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือสะท้อนคิดคือเรียน: ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน เล่มที่ 8

 

เล่มที่ 9 ฤดูกาลเรียนที่แจ้ห่มวิทยา

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา เล่มที่ 9

ปกหน้า

 

เล่มที่ 10 หลักคิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หลักคิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เล่มที่ 10

เล่มที่ 10

 

เล่มที่ 11 หนังสือสะเต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือสะเต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย เล่มที่ 11

01-ปกหน้า

 

เล่มที่ 12 หนังสือถามคือสอน 2 กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือถามคือสอน 2 กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด เล่มที่ 12

121

 

เล่มที่ 13 หนังสือกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำโครงงาน

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>หนังสือกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำโครงงาน เล่มที่ 13

13

 

เล่มที่ 14 หนังสือสะเต็มศึกษา:ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>หนังสือสะเต็มศึกษา:ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เล่มที่ 14

หนังสือสะเต็มศึกษาปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เล่มที่ 14

 

เล่มที่ 15 การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน: เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>หนังสือการาเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน: เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา เล่มที่ 15

1469514094018

 

เล่มที่ 16 ถอดรหัสการสอนสะเต็ม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>หนังสือถอดรหัสการสอนสะเต็ม เล่มที่ 16

 

เล่มที่ 17 หนังสือรอยจารึกครูทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่>>>รอยจารึกครูทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา