เทคโนโลยีอาหาร-3/2 (ครูสุธารัตน์)

สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
E-mail: sutharut@gmail.com
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

Part 1

สุนทรียการสนทนาครั้งนี่นำพามาให้เรียนรู้ รัตนชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กาย อารมณ์และ ปัญญา

ฐานคิด การเรียนรู้ตั้งคำถาม-หาคำตอบ
ฐานอารมณ์ การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจ เรียนรู้ผ่านอารมณ์
ฐานกาย การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท

หากเรามีฐานกายที่แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนทาน สามารถอยู่รอด ส่งต่อไปถึงฐานอารมณ์ที่ดี ในการเรียนรู้
ที่จะรักเป็น ชื่นชมเป็น อภัยเป็น ผ่านความสัมพันธ์ ที่แตกต่าง หลากหลาย ที่ก่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
นำไปสู่การสร้างฐานการคิดที่เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  รู้จักตั้งคำถาม-หาคำตอบ เรียนรู้การหาความหมายแห่งชีวิต เพื่อการอยู่อย่างมีความหมาย คลิกอ่านเพิ่ม

Part 2

ข่าวการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชาติ โครงการ Intel Teach ครั้งที่ 1 “แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด เชิญชวนคุณครูให้เข้าร่วมประกวดแผนจัดการเรียนรู้

จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการฯ สู่การบูรณาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการใช้เทคโนโลยี

น่าจะลองดู…เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเรียนรู้…ถึงไม่ได้รางวัล อย่างน้อยก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการฯ Intel® คงต้องการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของครูในการนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียนมีบทพิสูจน์ถึง 3 ด่านทีเดียว คือ รอบคัดเลือก รอบภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศ  มีเงื่อนไขการส่งแผนต้องเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริงในห้องเรียน โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ดังนี้

ข้อที่หนึ่ง   การบูรณาการใช้ไอซีทีกับแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อที่สอง   การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
ข้อที่สาม   การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ข้อที่สี่       การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยผลผลิตชุมชน ผลิตผลสร้างอาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ การผ่านมาถึงรอบสุดท้าย จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในช่วงชั้นที่ 3

หนึ่งบทเรียนนี้ สร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการเรียนรู้ และก่อเกิดประสบการณ์ใหม่  รางวัลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นได้ชื่นชมความสำเร็จ  แต่ความภาคภูมิใจในตนเอง คือ การได้จัดการเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู  คลิกอ่านเพิ่ม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s