ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-10 (ครูจรัสพงษ์)

จรัสพงษ์  มูลใจ
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮองสอน
E-mail: jaratpong237@gmail.com, moonjai2@hotmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย

จากการได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย กับ ทาง สกว. เมื่อกลับมาที่โรงเรียน ทำให้คณะครูหลายท่านเข้าใจว่าตัวผมเองกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย จึงมีครูหลายท่านที่จะทำผลงานมาติดต่อให้อ่านผลงานให้ ซึ่งก็ต้องปฏิเสธไปเพราะด้วยความที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้น ต้องอธิบายกันยาวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้มาหลังจากที่เข้าร่วมการอบรมคืออะไร ซึ่งสิ่งที่อยากให้เกิดกับคณะครูที่โรงเรียนคือการเข้าใจกระบวนการ มากกว่าการให้คนที่เข้าใจกระบวนการเป็นเหมือนมือปืนรับจ้างทำผลงานให้

การขยายผลในโรงเรียนของผมหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ใหญ่ในโรงเรียนหลายท่านได้ให้ความสนใจอยากที่จะเข้าร่วมโครงการครุวิจัยอีกหลายท่าน สิ่งที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโรงเรียนคือมีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและนิเทศการศึกษา ซึ่งผมเองที่จะเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนี้หลังจากที่เปิดภาคเรียนในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการ การขยายผลครั้งนี้เริ่มต้นจากการให้เด็กฝึกตั้งปัญหาวิจัยจากรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และทำออกเป็นรูปเล่มวิจัยอย่างง่ายในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะขยายผลในด้านของกระบวนการกลั่นกรองปัญหา การหาแนวทางการแก้ปัญหาและเทคนิคต่าง ๆ ในการสกัดความคิดที่คณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ได้อบรมให้กับพวกผมมา มันมีประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่จะให้เด็กนักเรียน และครูในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเหมือนที่ผมได้เรียนรู้มา

ถึงแม้ว่าการขยายผลจะไม่เป็นไปในวงกว้าง แต่อย่างน้อยก็ภูมิใจที่ไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผมจะพยายามพัฒนาหลักความคิด และหลักการทำวิจัยที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่