ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-15 (ครูอรทัย) : ทดลองสอนการทำโครงงาน ฉบับนักเรียนประถม

อรทัย  นิติพงษ์อนุพร
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
E-mail: orathai666@windowslive.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553

 ความรู้สึก

มีความตั้งใจอมากยากรู้เรื่องการวิจัย อยากรู้ว่าการทำวิจัยในภาคสนามเป็นอย่างไร เคยอ่าน เคยค้นคว้าแต่ตำรา ซึ่งดูแล้วคิดว่า มันยากแสนยาก เราคงทำไม่ได้ แต่พอได้เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมแล้ว ได้เรียนรู้หลายอย่าง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง เริ่มตั้งแต่ ความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ ความห่วงใย และความเอาใจใส่ ของคณาจารย์และน้องๆ คณะพี่เลี้ยง   ที่ดูแลแนะนำและคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  ขอบพระคุณจากใจจริง    ขอขอบพระคุณอาจารย์ไพโรจน์  คีรีรัตน์ และคณะดำเนินงาน ของ สกว.ทุกท่าน ที่มอบโอกาสให้ 

การพัฒนาตน

จากที่เคยคิดว่า “วิจัยคืออะไร” และวิจัยเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก เราคงทำไม่ได้ พอได้เข้าอบรมแล้ว ทำให้มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยมากยิ่งขึ้น  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำวิจัย ในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้

 การพัฒนาการสอน

ได้นำเอาการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทดลองสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในเนื้อหาสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเกริ่นนำเรื่องการวิจัย และกระตุ้นให้เด็กอยากทำวิจัยง่ายๆ ในรูปแบบการทำโครงงาน ตามแบบฉบับเด็กๆ พร้อมทั้งซักถามถึงเรื่องที่นักเรียนสนใจและอยากรู้ ซึ่งก็สรุปได้ว่า ในภาคเรียนนี้นักเรียนสนใจศึกษาเรื่อง “ระบบนิเวศน์ในนาข้าว“ข้างโรงเรียน   ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มนักเรียนออกไปศึกษานาข้าวข้างโรงเรียน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม จากการสัมภาษณ์เจ้าของนาข้าวและหนังสือในห้องสมุด แล้วอภิปรายผล

ผลที่เกิดกับนักเรียน

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้ด้วยการสังเกต  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดและวางแผนงาน ตลอดจนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา

  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s