ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-13 (ครูนภาภรณ์) พัฒนาตัวเองและนำไปพัฒนาการเรียนสอน

นภาภรณ์   สมสะอาด
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 34320
E-mail: Napaporn0509@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

เดือนเมษายน 2553  ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกทำวิจัยที่ ศูนย์วิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตั้งใจอยู่ก่อนแล้วว่า จะมาฝึกวิจัย จะเรียนรู้เกี่ยวกับพืช เพื่อนำใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ชุมนุมพฤกษศาสตร์” ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ  หลังจากเข้าฝึกทำวิจัยแล้ว ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิชาวิทยาศาสตร์” และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “วิชาชีววิทยา

           1.ตั้งชุมนุมพฤกษศาสตร์ ในโรงเรียน  โดยให้นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้ ในโรงเรียนและที่บ้าน จัดทำทะเบียนพรรณไม้ในโรงเรียน ค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย  การนำไปใช้ประโยชน์  เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

 2. สอนแบบโครงงาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโครงงานแบบสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อ ในบริเวณโรงเรียน  ความหลากชนิดของตั๊กแตน  พรรณไม้พื้นล่างป่า หลังโรงเรียน   ระบบนิเวศหนองสามง่า และลำห้วยน้อย  นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมมาก ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาระบบนิเวศภายในโรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ   ศึกษาพรรณไม้ยืนต้น  การนำไปใช้ประโยชน์  และให้นักเรียนเขียนรายงาน ในรูปหนังสือการ์ตูน

 3. ให้นักเรียนสำรวจการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน และนักเรียนร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 จากการนำ”กระบวนการวิจัย“มาใช้ในการจัดกิจกรรม”การเรียนรู้” ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีการเรียนรู้มากขึ้น มีทักษะในการทำงาน  สามารถนำเสนอข้อมูล รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง ครูเองก็ได้รับความรู้ด้วย เพราะบางอย่างที่ไปสำรวจพบ ครูก็ยังไม่รู้เหมือนกัน จึงร่วมค้นหาคำตอบไปกับเด็กๆ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถมาทำเป็นเอกสารประกอบการสอนได้

ขอบคุณ สกว.ที่ให้โอกาส  ทำให้ได้”พัฒนาตนเองและนำไปพัฒนาการเรียนการสอน” ได้เป็นอย่างดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s