ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-13 (ครูยุพาพรรณ):ทุกครั้งที่ไปครุวิจัย ได้นำมาสอนและจัดกิจกรรม

ยุพาพรรณ  วรรณสาย (ครูตุ้งติ้ง)
โรงเรียนหกสิบพรรษาพิทยาคม  ต.หล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
E-mail: tt.wannasai@gmail.com
ครุวิจัยดาราศาสตร์ ปี 50,  พลังงาน ปี 51,  ปี 52, อุตสาหกรรมเกษตร ปี 53
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก ครุวิจัย (สกว.)
ครั้งแรกในชีวิตที่ประทับใจที่ไม่ลืม คงจะเป็นการฝึกทำวิจัยที่ศูนย์  LESA  หอดูดาวเกิดแก้ว อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  หลังจากกลับจากครุวิจัย สิ่งที่ได้ทำเป็นอันดับแรก คือ  การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน คิดว่า จะทำการเรียนดาราศาสตร์ให้สนุก  จึงได้เสนอโครงการให้กับผอ. “ทำห้องเรียนโลกและดาราศาสตร์”  ความฝันเป็นจริง เมื่อผอ.อนุมัติให้ทำ  ก็เลยมีห้องเรียนดาราศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีโรงเรียนหลายโรงมาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนำไปเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะโรงเรียนในฝัน

ในส่วนความรู้และประสบการณ์ ที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่ทำวิจัย ได้นำมาสอนใน”รายวิชาโลกดาราศาสตร์และจัดค่ายดาราศาสตร์”  ผลพลอยได้ก็คือ ได้สร้างนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่สามารถสามารถบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและวัตถุท้องฟ้า มีนักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม”ชุมนุมดาราศาสตร์“มากขึ้นทุกปี   และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมครุวิจัยโดยเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เช่น ครูกาญจนา  โป๊ะประนม  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  นอกจากนี้ตัวเองยังได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศศึกษา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง งบประมาณจำกัด ไม่สามารถส่งนักเรียนไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดได้ ครูจึงได้ใช้ “ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง (Stellarium)”  และ”บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์” ประกอบการดูกลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ  ที่ได้จากศูนย์  LESA  นอกจากนี้ยังต้องการให้นักเรียนแสวงหาความรู้ทางดาราศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และมีประสบการณ์จริง จากการสังเกตการณ์  การฝึกปฏิบัติกับท้องฟ้าจริง  จึงได้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงหลายครั้ง  จนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน ในปี  2552  และ  2553  ซึ่งในปีนี้ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Symposium)  “โรงเรียนในฝัน :  นวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน  (Whole  School  Approach)  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน”  ในวันที่  20 -21 สิงหาคม  2553  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้   จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้ได้ใช้หัวข้อที่ว่า  “ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน  เปิดฟ้า…ตามหาดาว” เป็น  Best   Practice ของตนเอง

ในปที่ 2 หลังไปครุวิจัยศูนย์พลังงาน   ได้ร่วมกับครูสอนวิชาเคมีถ่ายทอดความรู้ “การทำไบโอดีเซล”  โดยเริ่มจากการขอบริจาคน้ำมันที่ใช้แล้วจากบ้านนักเรียนมา ให้นักเรียนฝึกทำ และนำไปทดลองใช้จริง นักเรียนอธิบายความรู้ความเข้าใจที่ตนเองมี ผ่านการทำโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  ผู้ประเมินโรงเรียนในฝันและโรงเรียนพระราชทาน   ได้เห็นวิธีการสืบค้นความรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต  เอกสาร  ตำราต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ความกระตือรือร้น  ความมีระเบียบในการทำปฏิบัติการ  และการนำเสนอข้อมูล  โดยครูต้องคอยป้อนคำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ   ซึ่งเป็นการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง และนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ได้นำความรู้จากครุวิจัย มาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียน เพื่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้าร่วมประกวดโครงงานที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  เช่น  โครงงานยุววิจัยยางพารา ซึ่งโรงเรียนได้รับทุนนี้มา  4  ปีแล้ว  โครงงานนวัตกรรมจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์  ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับประเทศ  ประจำปี  2553  ถึงแม้ว่าทีมของโรงเรียนจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัล  แต่ก็ทำให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียน ได้เรียนรู้การทำวิจัยโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง  ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือ  นักเรียนช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว. ที่ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร  มอ. ปี  53  ปีล่าสุด  ได้นำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าใช้ประโยชน์ได้ตรงที่สุด  ให้นักเรียนทำปฏิบัติการเพื่อจะได้สัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ แล้วต่อยอดไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์   เช่น สอนในเรื่องการหายใจของยีสต์  โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อใช้ปริมาณยีสต์แตกต่างกัน  เป็นการทำปฏิบัติการง่ายๆ  แต่ก็ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการสังเกต  การวัด  การใช้กล้องจุลทรรศน์ ในการดูรูปร่างของยีสต์  และทำโครงงานวิทยาศาสตร์ “หมักไวน์ “โดยนำเอาผลไม้ในท้องถิ่นมาใช้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s