ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-16 (ครูวรลักษณาวลัย): ได้เรียนรู้ความมีเหตุมีผล สอนนักเรียนทำโครงงาน

วรลักษณาวลัย  ยงสืบชาติ  (ครูหญิง)
โรงเรียนบ้านวังตง  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
E-mail: Waralak_kruying@hotmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2553

บทความประสบการณ์ครุวิจัย

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย ศูนย์ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นครั้งที่ ๒  ครั้งแรกได้เข้าร่วมศูนย์ครุวิจัยพลังงานมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๓ การทำวิจัยแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร แตกต่างจากการทำวิจัยของครูผู้สอน ที่เรียกว่า วิจัยในชั้นเรียน หรือ วิจัยหน้าเดียว แต่หลายหน้า และแตกต่างจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่สอนการทำวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุและผลมารองรับ

ข้าพเจ้าได้นำผลงานที่ได้จากการเรียนทำวิจัย เรื่อง “ผลของความเข้มข้นของสาร 1–เมธิลไซโคลโพรพีนต่อการสุกของผลกล้วยนางพญา” ซึ่งเป็นการทำให้กล้วยชะลอการสุก มีผลต่อการขนส่ง และทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า มาประยุกต์ใช้

ในงานสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำหลักการวิจัยที่เรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้สอนทำโครงงาน เรื่อง “โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้รีไซเคิลจากโฟม (Euyandable Polyethylene หรือ EPE)” จนผลงานชิ้นนี้ ทำให้นักเรียนของข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอทุ่งหว้า และได้รางวัลเหรียญทอง ในด้านคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ในงานวิชาการ ๑๐๐ ปีการศึกษาจังหวัดสตูล ข้าพเจ้าเป็น ๑ ในจำนวนครู และผู้บริหาร จำนวน ๒๐ คน ซึ่งแสดงผลงานทางด้านการเรียนการสอน จากครูจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ กว่าคน

ข้าพเจ้าเห็นคุณประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย ได้พบเพื่อนร่วมครุวิจัย ได้พบอาจารย์ผู้สอนในหลากหลายสาขาวิชา ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์  อาจารย์ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร อาจารย์ ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง อาจารย์ ดร.เถวียน วิทยา และคณะอาจารย์ ทุกท่านในโครงการครุวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับโอกาสเข้าร่วมทำการวิจัย และหวังว่าข้าพเจ้าคงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการครูวิจัยอีกครั้ง ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๔ อีกครั้ง

ข้าพเจ้ามีความหวังเช่นนั้น ถ้าคณะอาจารย์ให้โอกาสข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคงจะได้รับความรู้จากครุวิจัยเพื่อนำไปสู่ชุมชนและนักเรียน  ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

รักผูกพันธ์ครุวิจัยค่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s