ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล-8 (ครูสุภาพร): นำประสบการณ์เขียนบทความ…สอนเขียนเค้าโครงงาน

สุภาพร  หินน้อย
โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
E-mail: jangvijai@gmail.com
ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2553

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ไปฝึกทำวิจัยเรื่อง”การศึกษารูปแบบและพื้นที่ครอบคลุมของปะการังบริเวณหาดท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี” ซึ่งแบ่งประสบการณ์ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และเขียนบทความวิจัย

ประสบการณ์ “เขียนบทความวิจัย”  ได้นำมาใช้เป็น”สื่อและพัฒนานวัตกรรม”  เกี่ยวกับการเขียนรายงาน ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ”การเขียนเค้าโครงงาน” ด้วยการนำบทความที่ได้จากการทำวิจัย มาให้นักเรียนวิเคราะห์”หลักการ” ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานในแต่ละหัวข้อ และใช้เป็นตัวอย่างในการเขียน รวมทั้งใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

แต่ในส่วนของ”การเก็บข้อมูลภาคสนาม” ในภาคเรียนที่ผ่านมายังไม่ได้ถ่ายทอดสู่นักเรียน เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมของจังหวัดภูเก็ต จึงไม่สามารถที่ลงเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับปะการังได้

นอกจากนี้ยังมีการนำความรู้ทีได้จากงานวิจัยเรื่องอื่นๆ มาถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา “สนุกกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ” เช่น โครงงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้แมลงน้ำเป็นตัวชี้วัด การสำรวจความหลากชนิดของหอยและหญ้าทะเล รวมถึงยังนำตัวอย่างที่ได้จากการนำเสนอของเพื่อนร่วมโครงการ มาใช้กับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นอื่น ๆ ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s