ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล-6 (ครูปิยา):ได้รู้ ได้เห็น นำมาสอนโครงงานแบบวิจัย

ปิยา รพีธรรม
โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18
E-mail: Piya.environment@gmail.com
ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2553

จากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่ห้องเรียน

จากเข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว. และได้รับความรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ในวันที่  1  เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553 นั้น ถือว่าได้ประโยชน์มาก  จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็น และที่สำคัญที่สุด คือ ได้เห็นเทคนิคการทำงานวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การสืบค้นข้อมูล การนำเสนองานวิจัย วิธีทำงานอย่างนักวิจัย การทำงานร่วมกับเพื่อนครูต่างโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆด้าน  จนสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ มาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ได้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับประโยชน์มาก

เมื่อไปเล่าให้เพื่อนครูฟัง ทุกคนร้อง โฮ ! ก็เลยถามว่า ที่ร้องโฮนี่เพราะอะไร คุณครูตอบว่า อยากไปมากแต่เวลานานเกินไป เพราะมีครอบครัวต้องดูแล (ครูที่โรงเรียนอยู่ในวัยสร้างครอบครัวเป็นส่วนมาก) เป็นไปได้ไหมถ้าจะลดเวลาให้น้อยกว่านี้ จึงตอบ อืม!!!!! ในอนาคต

สำหรับตัวเองนั้น ได้นำความรู้มาใช้เป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553  จำนวน  3  รายวิชาดังนี้

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมุ่งเน้นการทำโครงงานแบบงานวิจัย โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ และหาคำตอบด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ได้วางแผนจะพานักเรียนออกไปศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล

2.  รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  เน้นการทดลองและนำการเรียนรู้จากเนื้อหาวิชามาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

3.  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้นำรูปแบบการทำงานวิจัย มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ฝึกให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      ประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่ามีค่ายิ่งสำหรับอาชีพครู และจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีโครงการครุวิจัย

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบคุณโครงการครุวิจัย ที่ให้โอกาส ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ที่เอาใจใส่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ขอขอบคุณเพื่อนครูที่ให้ความช่วยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเสมอ และขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สุดท้ายขอให้โครงการครุวิจัยอยู่คู่ครูไทยตลอดไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s