ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-15 (ครูนฤนาท): สอนทำโครงงานเครื่องแกง

นฤนาท  วัฒนวงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
E-mail: bonus_nn@hotmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2553

เครื่องแกงส้มภาคใต้…เป็นถั่วเหลืองแม่ฮ่องสอนได้ไงนี่

ดิฉันได้เข้าฝึกทำโครงการครุวิจัย  กับศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง “ผลของการเติมส้มแขก (Garcinia atroviridis) ต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้”  มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 

ไ ด้รับความรู้และประสบการณ์ มาสอนนักเรียนให้เกิดกระบวนการคิด โดยใช้การตั้งคำถาม “ทำไม”    จากความรู้ที่ได้จากรองศาสดาจารย์ ดร.จักกรี ทองเรือง แต่ก็ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ในการใช้คำถามทำไม คงต้องฝึกอีก  ได้สอนนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จากชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสอนการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้นำตัวอย่างงานวิจัยของครู และตัวอย่างวิจัย และโปสเตอร์ที่ได้ทำ เผยแพร่ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งหวังไว้ว่า นักเรียนจะได้หัวข้อวิจัยครื่องแกงทางภาคเหนือ (ครูแอบหวังไว้)  นักเรียนได้แนวคิดจากสิ่งใกล้ตัวเหมือนกัน แต่เป็นเรื่องถั่วเหลือง ( เรื่องการคิดสามารถเกิดได้หลากหลาย )  ทุกครั้งครูจะให้นักเรียนคิดให้ได้เรื่องแปลกๆ  แต่การสอนครั้งนี้อาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่นักเรียนก็ได้กระบวนการคิดและภูมิใจในเรื่องที่ตนเองคิด เช่น ไก่ป๊อบถั่วเหลือง   เนยถั่วเหลือง  น้ำเต้าหู้ผลไม้   กล้วยทอดถั่วเหลือง  ลูกอมสามรสถั่วเหลือง โครงงานคณิตศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการสำรวจการแปลงทางเรขาคณิตในงานศิลปะลายไตของท้องถิ่น

ได้จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน   

ได้จัดทำ”ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (โครงการ  SiRS )   และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  โดยได้ใช้ “เทคนิคการสังเกต” จากการตั้งคำถาม และเรียนรู้การปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ จากปัญหาสิ่งใกล้ตัวและในชีวิตประจำวัน

จากประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับดังกล่าว จึงขอขอบคุณโครงการครุวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.จักรี  ทองเรือง  ดร.สุนิสา   ศิริพงศ์วุฒิกร ที่ได้ให้คำปรึกษา  ชี้แนะและเทคนิคการทำวิจัย  มา ณ  โอกาสนี้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s