ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-14 (ครูเมธาวี): ก้าวช้า ๆ เตรียมความพร้อมก่อนสอนวิจัย

เมธาวี  สายสิน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
E-mail: mea.mung@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
2553

 การฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย กับศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้เปลี่ยนความคิด “การวิจัยที่ว่าเป็นเรื่องยาก ก็เหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน” ซึ่งมีกระบวนการเหมือนกันทุกอย่าง จากประสบการณ์มองว่า “การวิจัยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต” ใช้การวิจัยพัฒนาความรู้ทุกๆ ด้าน  การวิจัยต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “การสืบเสาะ” จนพบคำตอบนั่นเอง 

หลังจากที่กลับมาได้นำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังนี้

1. ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนที่จะลงนำการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียน โดยจัดตั้ง”ชุมนุมวิทยาศาสตร์” ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานจนถึงทักษะขั้นบูรณาการ และฝึกใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น แม้การปูพื้นฐานจะใช้เวลานาน แต่คาดว่าในภาคเรียนต่อไป คงได้ลงมือทำตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

2. บูรณาการกับการเรียนรู้ในทุกกิจกรรม 

ตามที่ได้ฝึกการทำวิจัยและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์ จากนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรบ้านห้วยชัน  เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และให้ใช้สถานที่แปลงเกษตรอินทรีย์ทำการวิจัยครั้งนั้น  มีความเหมือนและตรงกับบริบทของโรงเรียนอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ 7 มีนาคม 2553  

โรงเรียนจึงให้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่างๆ อยู่เสมอ เริ่มจากโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานซึ่งมี 12 ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ  ฐานเตาถ่านชีวมวล  ฐานการปลูกแก้วมังกร ฐานการปลูกฝรั่งไร้เมล็ด ฐานการปลูกมะนาวในท่อซีเมนส์  ฐานการเลี้ยงปลา  และฐานอื่นๆ  สวนสมุนไพรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต แม้กระทั่งครูที่อยู่บ้านพักครูในโรงเรียน ก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำรงชีวิตไม่ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และแหล่งเรียนรู้เหล่านี้จะใช้เป็นศูนย์ฝึกการทำวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี             

เมื่อครูมีความรู้เกี่ยวกับวิจัยและมีสถานที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน การนำนักเรียนสู่การทำวิจัยในเรื่องใกล้ตัว และไม่เกินความสามารถ แม้จะก้าวช้าแต่ก็มั่นใจว่าทำได้แน่นอน

ขอขอบคุณสกว. ที่มีโครงการดีๆ ให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s