ครุวิจัยไดโนเสาร์-13 (ครูยุพิน) : ตั้งพิพิธภัณฑ์ ดิน หิน แร่ ในห้องเรียน

ยุพิน  ขันธวิชัย
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
E-mail: yuphin2514@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553

จากการเข้าร่วมฝึกทำวิจัย ตามโครงการของ สกว. ปี 2553  ณ  ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์ ภูก้มข้าว จ. กาฬสินธุ์  ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง  สถานที่จริง เกี่ยวกับหินที่ก่อกำเนิดมาเป็นโลก  วิวัฒนาการการกำเนิดโลก การกำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด ที่กลายเป็นฟอสซิลที่ล้ำค่าให้แก่มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ที่ต้องตามหาอดีตและคอยคาดกาลเวลา  ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การเข้าร่วมฝึกทำวิจัยในครั้งนี้ ทำให้กลับมานึกถึงการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ที่เป็นอยู่ ณ  เวลานี้ และยังได้ทราบข้อมูลของท้องที่ตัวเอง  ซึ่งเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นตัวบอกคำตอบที่มีค่ามากจากอดีตมาถึงปัจจุบัน นั้นคือ  บริเวณภูน้อยในเขตอำเภอส่องดาว อันเป็นแหล่งที่ค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ต้องนำความรู้เหล่านี้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป โดยการนำไปในกิจกรรมดังต่อไปนี้

– จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักกาทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคิด  มีการทำงานเป็นระบบ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  ส่งผลให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการให้สูงขึ้น และเชื่อมโยงต่อไปถึงการนำโครงงาน ที่จะส่งเข้าแข่งขันทางวิชาการใ นระดับศูนย์เครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

จัดการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาด้วยสื่อการเรียนรู้  ที่หลากหลายแบบผสมระหว่าง ICT เอกสารทางวิชาการ และการทัศนศึกษาในสถานที่จริง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น และสำนึกรักษ์ในท้องถิ่นของตัวเอง

–  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น  ในด้านการเกษตร งานอาชีพ สังคม ภาษาไทย และประสานกับชุมชนให้สนใจสิ่งแวดล้อม

– จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หิน ดิน และแร่ ในห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สนใจ

ผลจากการเข้าร่วมฝึกทำวิจัย  ในโครงการ สกว. ที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้  ส่งผลให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการทำวิจัยทางการศึกษามากขึ้น  และนำการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียน จึงแต่งตั้งให้เป็นทีมแกนนำการทำวิจัยในสถานศึกษาทำวิจัย  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2553 ให้สูงขึ้น  ขอขอบคุณศูนย์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมทรัพยากรธรณี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ทุกท่าน คณะพี่เลี้ยง และทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ  ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการที่ดี ๆ แบบนี้ ตลอดจนขอขอบคุณ สกว. ที่ให้ทุนสนับสนุนให้ครูได้ฝึกทำวิจัย  เป็นโครงการที่ประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้ครูเห็นความสำคัญของการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s