ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-10 (ครูเกษมศักดิ์) : ตั้งชุมนุมยุววิจัยฝึกการสืบค้น

เกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail: soodlor001@gmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ปี 2553

บทความ เรื่อง การเปิดโลกกว้างด้วยโครงงานกับนักเรียนในชนบท

หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ครุวิจัย ของ สกว.” โดยเข้าร่วมที่ศูนย์เทคโนโลยี อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดนครปฐม  นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ที่ข้าพเจ้าในฐานะครูได้นำเรื่องราวต่างๆ มากมายมาเล่าให้นักเรียนฟัง  ครูเล่าเรื่องประกอบรูปภาพ  ทำให้ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนบ้านนอก  ที่ห่างไกลความเจริญ  นักเรียนได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวที่ตนยังไม่เคยเห็น แม้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าสอนเอง  ซึ่งสามารถสอดแทรกความรู้เข้าไปในบทเรียนที่สอน ได้ทุกระดับชั้น

เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน แม้จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรง  แต่ข้าพเจ้าก็ได้ตั้งชุมนุม “ยุววิจัย”ในโรงเรียน โดยสอนในคาบสุดท้ายวันพุธ ส่วนใหญ่เป็นการให้นักเรียนสำรวจ เกี่ยวกับสินค้า วัสดุ อาหาร พืช และอุปกรณ์ในท้องถิ่น  รวมทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นเอง นำความรู้และสิ่งตางๆเหล่านั้น มาประยุกต์เป็นโครงงานวิจัยเล็กๆ ในภาคเรียนที่ 1/2553 ที่ผ่านมา เช่น เยาวชนคึมใหญใส่ใจลดโลกร้อน  อย.น้อยดูแลสุขภาพทุกคน  และรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ล้วนเป็นโครงงานที่ต้องอาศัยกระบวนการที่เป็นระบบ  การสอนสืบค้นความรู้ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนนักเรียน โดยกระตุ้นให้นักเรียนหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่นในห้องสมุด จากอินเตอร์เน็ท จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้  การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าได้สอนให้นักเรียนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาแปลผล เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ครุวิจัย นั้น  มีมากมายทั้งต่อตัวคุณครู และนักเรียนเอง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปสู่ครูในโรงเรียน และครูโรงเรียนใกล้เคียง  นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ สกว. ที่ให้โอกาสครูอย่าข้าพเจ้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในปีต่อๆไป ขอขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s