ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-14 (ครูอุษณี): ชวนเพื่อนครูทำวิจัย ด้วยหลักเรียนรู้อย่างมีความหมาย

ครูอุษณี   ขุนจันทร์
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
E-mail: usa_sci@hotmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553

จากการฝึกสู่การปฏิบัติจริง : โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา เป็นอีกโรงเรียนที่ส่งครูฝึกทำวิจัยที่เป็นระบบ ได้งานวิจัยมาหนึ่งชิ้น คือ “การศึกษาชนิดของสารเชื่อมของเครื่องคั่วกลิ้งชนิดก้อน” ในตอนแรกก็ได้ปรึกษาอาจารย์จักรี ทองเรือง “จะนำมาใช้ที่โรงเรียนอย่างไร” เนื่องจากตนเองรับผิดชอบสอนในช่วงชั้นที่ 1 และหัวข้อที่ฝึกทำวิจัยค่อนข้างยากที่จะนำมาใช้ เพราะไกลตัวนักเรียนมากเกินไป จึงคิดว่า “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสสตร์” นำไปใช้ปรับใช้ในการเรียนการสอน ฝึกนักเรียนให้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ได้นำเรื่องที่ตนเองเข้าร่วมฝึกทำวิจัยกับศูนย์อุตสาหกรรมการเกษตร มอ.มาเล่าให้เพื่อนครูฟัง จากนั้นจึงชวนครูในระดับชั้นประถมศึกษา มาร่วมกันฝึกทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการการจัดการในการเสริมสร้างวินัย” หน้าแถว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โดยศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละวัน โดยได้นำหลักการเรียนรู้อย่างมีความหมายมาใช้ เนื่องจากกิจกรรมการเข้าแถวเป็นการแสดงความเคารพชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ การให้มีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในตอนเช้า จากกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง และ Morning talk ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ทำอยู่แล้ว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้ครูเวรประจำวัน การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู

ผลของการทำการวิจัยในครั้งนี้พบว่า นักเรียนมีระเบีบวินัยมาขึ้นและมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น

คาดว่างานวิจัยของโรงเรียนในครั้งนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้เพื่อนครูมีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัยมากขึ้น   ต้องขอขอบคุณ สกว.อีกครั้งที่เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการวิจัย และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s