ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-11 (ครูสุทิน) : สอนทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทิน  ฝ่ายนา (ครูหน่อย)
โรงเรียนภู่วิทยา  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา
E-mail: sutinph@gmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553

การพัฒนาการคิดสู่การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน  จะเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  จากประสบการณ์การฝึกทำวิจัยจากโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้เข้าใจถึงการนำกระบวนการวิจัย  และได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้รู้ว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเรียนจากหนังสือเรียน

การนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ  การจัดให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการคิด  ซึ่งจะเน้นให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้ลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่   เริ่มต้นจากการสังเกตและเริ่มตั้งคำถามว่า “ทำไม”   ซึ่งเป็นการค้นหาถึงปัญหาที่แท้จริง  เมื่อพบปัญหาแล้วก็จะเริ่มค้นหา  หาวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงาน ได้ผลงานจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ทั้งหมด  20  โครงงาน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้ 15 โครงงาน  และนอกจากนั้นยังคัดเลือกโครงงานของนักเรียน ที่มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดโครงงานในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการครุวิจัยครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง และถือได้ว่าเป็นกำไรชีวิตที่นอกจากจะได้เรียนรู้การทำวิจัย  และยังได้เรียนรู้ชีวิต  ได้ประสบการณ์ที่หายาก ที่เรายังต้องตระหนักถึงการพัฒนาตัวเอง และเมื่อเราพัฒนาตัวเองแล้วจะส่งผลให้พัฒนานักเรียนต่อไปAdvertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s