ครุวิจัยไดโนเสาร์-11 (ครูฐิติสิทธ) : วิจัยในชั้นเรียน

ฐิติสิทธิ  นิลโสม (ครูต้น)
โรงเรียนคำยางพิทยา  จังหวัดอุดรธานี
E-mail: ThitisidN@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์ไดโนเสาร์ภูกกุ้มข้าว  ปี 2553

จากงานวิจัยสู่การสอน…

การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาคำตอบ และแก้ปัญหา มีวิธีการที่เป็นระบบ หรือวิธีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีที่เน่าชื่อถือได้ สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน

การสอนในชั้นเรียน คือ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น  การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดอย่างเดียว แต่ครูต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนทั้งชั้น ซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทำให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอน ที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลาย สนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการ ตลอดเวลา ของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจาก ครูจะสรุปได้ว่าปัญหาคือ อะไร เกิดที่ไหน และมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหา แล้วได้นำไปทดลองใช้จนได้ผล แล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป

การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน และทำการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบง่ายคืออะไร ? เหมาะกับครูอย่างไร ?

“การวิจัยแบบง่าย” คือ การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง

“การวิจัยแบบง่าย” เป็นแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทำวิจัยแบบง่าย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.       เป็นการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้

2.       ดำเนินการในสภาพการทำงานตามปกติของครู โดยครูเป็นผู้วิจัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s