ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-10 (ครูสาโรจน์): เล่าให้เพื่อนครูฟัง

สาโรจน์  สังข์ทอง (ครูโรจน์)
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
E-mail: sarot_sangthong@hotmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2553

รายงานตัวครับ ผมเป็นหนึ่งใน 28 คน ที่เข้าร่วมฝึกทำวิจัยกับโครงการทุนวิจัย สกว.ในช่วงเดือนเมษายน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การฝึกทำวิจัยครั้งนี้  ได้องค์ความรู้มากขึ้น ในเรื่องกระบวนการทำวิจัย เมื่อจบหลักสูตร ก็ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบและได้ปฏิบัติ กลับมาเล่าให้เพื่อนๆ ครูฟัง ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสาระที่สอนหรือสาระวิชาอื่นๆ

เป็นความโชคดี แม้การฝึกทำวิจัยได้มีการจบไปแล้ว แต่อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์จักรี ทองเรือง มีการขยายผล ติดตามการต่อยอดครูที่ได้เข้าร่วม  ท่านได้มาที่โรงเรียนเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการค้นหากระบวนการ ในการฝึกให้ครูเกิดการสร้างความคิด ในการหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การค้นพบคำตอบที่ถูกต้อง ตรงจุดและท่านได้หาตัวอย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมาอธิบาย  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ครูหลายคนยังไม่เคยรับทราบมาก่อน

ด้วยวิธีการดังกล่าวอาจารย์ได้เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของฝ่ายต่างๆแต่ละหน้าที่ ชวนคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับครู และเจ้าหน้าที่ ในแต่ละสายงานว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค์หรือเรื่องที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ในการดำเนินงาน ครูและเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกเล่าในลักษณะภาพรวมๆ ในกระบวนการสร้างเนื้อหาวิจัยซักเรื่อง ต้องใช้เวลาในการสืบค้น ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ต้องใช้เวลาในการทำวิจัยต้องอาศัย การเปิดใจยอมที่จะเรียนรู้ ในสิ่งใหม่ ความเข้าใจ ความรู้ ของแต่ละคน ที่แตกต่างกัน อาจค้นพบสิ่งที่ค้นหาได้เร็วหรือช้าตามศักยภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไป

สุดท้ายนี้กระผมขอเป็นคนหนึ่ง ที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนมา ต่อยอดการเรียนรู้โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน ในการทำโครงงานในสาระศิลปะที่สอน ซึ่งตอนนี้กำลังร่วมกับนักเรียนค้นหาเรื่องที่นักเรียนสนใจ คือ การนำวัสดุที่เป็นสีจากธรรมชาติ มาสกัดและแปรรูปเพื่อการนำมาใช้กับสาระที่ผู้เรียนสนใจ ก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการสู่การเรียนรู้ศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s