ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-12 (่ครูพัชนุช): จุดประกายความคิดในการทำโครงงาน

พัชนุช  แสนกัน
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม  อ.สบเมย   จ.แม่ฮ่องสอน
E-mail: puchanooch@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

 จุดประกายความคิด   ด้วยวีธีการวิจัยเพื่อใฝ่หาความรู้ พัฒนาครู

ระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆ กับประสบการณ์ ที่ได้ฝึกทำวิจัยกับศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำให้ได้เก็บเกี่ยวมวลประสบการณ์และองค์ความรู้ จากท่านอาจารย์ คณะพี่เลี้ยง และเพื่อนครู  เพื่อมุ่งมั่นจะถ่ายทอดมวลประสบการณ์สู่ลูกศิษย์ ที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชนต้นน้ำ ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของน้ำ

โครงการครุวิจัยสกว. เป็นโครงการที่ดีและส่งเสริม ให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกการทำงานเป็นทีม  สร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน  ทำให้เกิดเรียนรู้อย่างหลากหลายกระบวนการ  อาทิ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการวางแผนการทำงาน การสืบค้นข้อมูล การลงมือปฏิบัติ  การจัดทำรายงานวิจัย ฯลฯ  การแสวงหาความรู้ใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น  การจัดการทรัพยากรน้ำ   คุณภาพน้ำ   ป่าไม้  และการนำกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอนนักเรียนให้ห้องเรียน  ฝึกการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนครู  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว  การเป็นผู้นำ ผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม ทำให้มีความรู้เพิ่มพูน  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น  จุดประกายความคิดในแง่มุมต่างๆ  สร้างให้ผู้เรียนป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่สังคม

อนึ่ง ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย ได้จุดประกายความคิดในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง  การสำรวจคุณภาพของน้ำและนาฬิกาสัตว์หน้าดิน   ซึ่งความรู้ที่ได้ถ่ายทอดนั้น  ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าว มาจัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ ผสานด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ในการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์    อีกทั้งยังร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการพิทักษ์รักษาคุณภาพน้ำ  โครงการนักสืบสายน้ำในโรงเรียน     โครงงานคุณธรรม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน  ที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนในโอกาสต่อไป

ขอบคุณท่านอาจารย์ยรรยงค์  อินทร์ม่วง  คณะพี่เลี้ยง และเพื่อนครูคุรุวิจัยทุกท่าน ที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้เข้าร่วมโครงการที่ดีแบบนี้ และขอขอบคุณหน่วยงาน  สกว.  ที่ให้การสนับสนุนโครงการครุวิจัย  และรศ. สุชาตา ชินะจิตร  ที่ได้ริเริ่มโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อสร้างการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s