ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล-2 (ครูณาตยา): สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศด้วยกระบวนการวิจัย

ณาตยา อุทยารัตน์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
E-mail: Nattaya_chris@hotmail.com
ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดอีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิต เนื่องจากก่อนไปไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้น มาบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งในการเรียนการสอนได้ให้นักเรียนรู้จักทะเล เพราะตนเองไม่ใช่วิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงใดเลย ทำให้มีความวิตกกังวลในการเข้าร่วมการฝึกทำวิจัยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้รับความรู้ในแบบ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นได้นำความรู้ ด้านการสังเกต ที่ก่อให้เกิดความสงสัย นำไปสู่การฝึกตั้งคำถาม ให้ได้มาซึ่งคำตอบตามข้อสงสัยนั้น ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น  และนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ตนเองมีการจัดระบบในกระบวนการทำงาน รู้จักการวางแผนงานได้ดีขึ้น มีมุมมองในการทำงานที่เปิดกว้างขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้มอบโอกาสดี ๆ และเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s