ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-8 (ครูยงจิตร) : การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเรียนจากหนังสือ

ยงจิตร ศิลาพิมพ์
โรงเรียน
โคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
E-mail: yongjit@gmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553

 

การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้เรียน การปฏิบัติจริง ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ถ้าเชื่อมโยงการเรียนรู้มาสู่ชีวิตประจำวันได้  ก็จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างถาวร จากประสบการณ์การฝึกทำวิจัยจากโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้เข้าใจถึงการนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้รู้ว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเรียนจากหนังสือเรียน

แต่ก่อนที่จะไปร่วมโครงการครุวิจัย  เวลามีการแข่งขัน หรือประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจะสืบค้นโครงการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำตาม แล้วนำมาประกวดหรือแข่งขัน ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่ผู้เรียนได้ประสบเอง ผู้เรียนไม่สามารถคิดปัญหา ที่จะนำมาค้นหาคำตอบโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ได้เลย นอกจากครูจะช่วยคิด แต่ครูก็ไม่ได้ช่วยคิดหรอก ส่วนใหญ่ครูจะช่วยสืบค้น มาดัดแปลงต่างหาก ทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นจริง

หลังจากมีการเข้าร่วมโครงการครุวิจัยศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร ทำให้รู้ว่า ทำอย่างไร เราจะสามารถตั้งปัญหาเพื่อนำมาค้นหาคำตอบโดยใช้โครงการวิทยาศาสตร์ได้  ดร.จักรี ทองเรือง หัวหน้าศูนย์ได้สอนให้มองปัญหาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แล้วนำมาค้นหาคำตอบโดยการวิจัย หรือในการเรียนรู้เรียกกว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งดิฉันได้นำมาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการมองปัญหา ตั้งคำถามจากสิ่งใกล้ๆ ตัว ที่เรามองไม่เห็นว่าเป็นปัญหา ค้นหาให้เจอ แล้วตั้งคำถาม “ทำไม” เพื่อหาคำตอบ ผลที่ได้เด็กได้เรียนรู้ด้วย รู้จักการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว แล้วมองให้เป็นปัญหา และค้นหาคำตอบ ถ้าเขามองปัญหาเอง และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั้งยืน

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการการจัดการเรียนการสอน โครงการวิทยาศาสตร์การทดลอง ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2553 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาจรวดขวดน้ำโดยใช้กระบวนการวิจัย ไปประกวดแข่งขันได้ระดับ ดีเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2553 เช่นกัน

นอกจากนี้ มีการจัดชุมนุมกบจูเนียร์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคมต่อไป


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s