ประชุมครุวิจัย20-21ตุลาคม53 : รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ครู กับ การเขียน”เรื่องเล่าประสบการณ์” ส่งมาที่ E-mail: kruvijai@gmail.com ภายในวันที่ 8 ต.ค. 53  คือ การฝึกศาสตร์แห่งการพัฒนาตน และเป็นหน้าที่พึงปฏิบัติ

รายชื่อครูตอบรับ มีจำนวน 128 คน (14 ต.ค. 53) ดังนี้

ครุวิจัยไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 22 คน

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 กาญจนา โป๊ะประนม สิรินธรวิทยานุสรณ์  อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี ส่งแล้ว
2 กาญจนา  สมคิด มกุฏเมืองราชวิทยาลัย  อ.แกลง  จ.ระยอง ยังไม่ส่ง
3 จักรายุทธ พลทะสอน บึงโขงหลงวิทยาคม อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ส่งแล้ว
4 จิตรา  สอนพงษ์ กุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ส่งแล้ว
5 เจษฎา  นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ส่งแล้ว
6 ฐิติสิทธ  นิลโสม คำยางพิทยา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ส่งแล้ว
7 ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ส่งแล้ว
8 ทวีทรัพย์ โพธิสมภาร บ้านหนองบัว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ส่งแล้ว
9 นรินทร์ ผิวทอง ลืออำนาจวิทยาคม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ส่งแล้ว
10 นภดล บุญภา สุนทรศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ยังไม่ส่ง
11 นฤมล  ธรรมรักษ์เจริญ พระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง  จ.นครปฐม ยังไม่ส่ง
12 มนตรี  มณีวงษ์ กันทรอมวิทยาคม อ.ขุญหาญ จ.นครราชสีมา ยังไม่ส่ง
13 มินตรา  มีสง่า บ้านหนองนมนาง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ส่งแล้ว
14 ยุพิน  ขันธวิชัย บ้านหนองนมนาง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ส่งแล้ว
15 รุ่งทิพย์ สุกใส บ้านคำแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ส่งแล้ว
16 วุฒิศักดิ์  บุญแน่น สาธิต ม.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ส่งแล้ว
17 สมจิต  ผอมเซ่ง มหาวชิราวุธ  อ.เมือง จ.สงขลา ส่งแล้ว
18 สาโรจน์  ทองนาค ร่องคำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ส่งแล้ว
19 อมฤทธิ์  พิณพาทย์ รัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ส่งแล้ว
20 อรนุช  เสียงดัง ผังปาล์ม ๑  อ.มะนัง จ.สตูล ส่งแล้ว
21 อรัญญา  หมอกไชย อุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ส่งแล้ว
22 นิกร  สีกวนชา หนองโพธิ์ประชานุกูล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ส่งแล้ว

ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น จำนวน 19 คน

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 กมลรัตน์  วงศ์รักษา โคกล่ามพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด ส่งแล้ว
2 คนึงนิจ  ณ น่าน บ้านห้วยมอญ  จ.น่าน ส่งแล้ว
3 จตุรงค์  กมลเลิศ ร่องคำ  จ.กาฬสินธุ์ ส่งแล้ว
4 จรูญลักษณ์  แสนพิสาน บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  จ.หนองคาย ส่งแล้ว
5 ชูศรี  กาญจนวงศ์ บ้านชุมโลง  จ.นครศรีธรรมราช ส่งแล้ว
6 นภาภรณ์  สมสะอาด บ้านไทยวิทยาคม จ.อุบลราชธานี ส่งแล้ว
7 นวลจันทร์  มัครินทร์ อ่างทองวิทยาคม  จ.อขนแก่น ส่งแล้ว
8 บังออน  จุลพล บกวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ส่งแล้ว
9 ปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์ ค้อวังวิทยาคม  จ.ยโสธร ส่งแล้ว
10 พัชนุช  แสนกัน เฉลิมรัชวิทยาคม  จ.แม่ฮ่องสอน ส่งแล้ว
11 มณีวรรณ์  ลาพาพันธ์ อ่างทองวิทยาคม  จ.ขอนแก่น ยังไม่ส่ง
12 เมธาวี  สายสิน วรคุณอุปถัมภ์  จ.ศรีสะเกษ ส่งแล้ว
13 วราพร  โยธาภักดี กู่สวนแตงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ส่งแล้ว
14 วิสูตร  ปัญญาชัยรักษา ไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี ยังไม่ส่ง
15 วีระชัย  เรืองช่วย บ้านตะโละสะมีแล  จ.ปัตตานี ยังไม่ส่ง
16 ศิรประภา  สุรชน บ้านบงคำ  จ.นครพนม ส่งแล้ว
17 สุคนธ์  จารุสาร เลิงนกทา  จ.ยโสธร ส่งแล้ว
18 สุวพล  พุทธวิสุทธิ์ บ้านนาวิทยาคม  จ.สุราษฎร์ธานี ยังไม่ส่ง
19 อรทัย  นิติพงษ์อนุพร วัดศรัทธาเรืองศรี  จ.สระบุรี ส่งแล้ว

ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง จุฬาฯ จำนวน 15 คน

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 จันทนา  สุปิณะ ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน ส่งแล้ว
2 ชญาภา  พุทธา วัดห้วยบง (บ.ข้าวไทย จำกัด สงเคราะห์ 3) จ.สระบุรี ยังไม่ส่ง
3 ธีระรัตน์  อุบลรัตน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งแล้ว
4 นิพนธ์  ประทุมวงค์ ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ส่งแล้ว
5 บุเรียม  พรหมปลัด กงหราพิชากร จ.พัทลุง ยังไม่ส่ง
6 ปริวรรต  ฟองอ่อน ส่องดาววิทยาคม จ.สกลนคร ยังไม่ส่ง
7 ปิยา  รพีธรรม บางละมุง จ.ชลบุรี ส่งแล้ว
8 วัชรินทร์  จันทิมา เวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ส่งแล้ว
9 ศิรดา  พรมเทพ ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี ยังไม่ส่ง
10 สำรวย  อรรคบุตร สุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี ยังไม่ส่ง
11 สุภาพร  หินน้อย เมืองถลาง จ.ภูเก็ต ยังไม่ส่ง
12 เชาวนีย์  ล่ำชม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เพชรบูรณ์ ยังไม่ส่ง
13 อมราภรณ์  มณีวงษ์ พรานวิบูลวิทยา จ.ศรีสะเกษ ยังไม่ส่ง
14 เบญจนา  กล่อมแก้ว เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง ส่งแล้ว
15 ณาตยา  อุทยารัตน์ เทศบาลวัดปากน้ำ จ.ระยอง ส่งแล้ว

ครุวิจัยพลังงาน ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 37 คน

ที่ ชื่อ– สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 กฤตินันท์  สอวิหก บ้านโคกสนวน จ.บุรีรัมย์ ส่งแล้ว
2 กิตติชัย  ปัญญารมย์ บึงโขงหลงวิทยาคม จ.หนองคาย ส่งแล้ว
3 กุลศิราณี  ศักดิษฐานนท์ อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี ยังไม่ส่ง
4 เจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด บ้านตะโละสะมีแล จ.ปัตตานี ยังไม่ส่ง
5 ธีรวัฒน์  บุรวิศิษฐ์ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งแล้ว
6 นพกนก  รองรัตน์ วัดปากประ ส่งแล้ว
7 นิตยา  น้อยนันท์ บ้านหลักด่าน จ.เพชรบูรณ์ ยังไม่ส่ง
8 นิตยา  อุดทาคำ เปือยน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น ส่งแล้ว
9 ไพศาล  วงค์กระโซ่ หนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร ส่งแล้ว
10 ฟูซียะห์  เจะกา บ้านตะโละสะมีแล จ.ปัตตานี ส่งแล้ว
11 ปรีชา  ฤทธิเดช สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ยังไม่ส่ง
12 รัชนีกร  นำชัย สอยดาววิทยา จ.จันทบุรี ส่งแล้ว
13 รุ้งคราญ  วิริยัง วังแก้ววิทยา จ.ลำปาง ส่งแล้ว
14 รุ่งนภา  เนินหาด ดัดดรุณี จ.สมุทรปราการ ยังไม่ส่ง
15 ลาแพน  หล้าคำมี ราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ ยังไม่ส่ง
16 วรรณกร  กุลศรี สิเกาประชาผดุงวิทย์ จ.ตรัง ส่งแล้ว
17 สมาแอ  กาเซ็ง บ้านตะโละสะมีแล จ.ปัตตานี ส่งแล้ว
18 สลิลลา  ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน จ.พะเยา ส่งแล้ว
19 สุภาภรณ์  เสาร์สิงห์ เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน ส่งแล้ว
20 อัจฉรียา  นารีวงศ์ ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ส่งแล้ว
21 ไสว  ทองอินทร์ ภู่วิทยา จ.นครราชสีมา ส่งแล้ว
22 รณภบ  สำเภาทอง จะนะชนูปถัมภ์ จ.สงขลา ส่งแล้ว
23 ธีระพันธ์  จุลแก้ว จะนะชนูปถัมภ์ จ.สงขลา ส่งแล้ว
24 สิรภพ  กาฬสุวรรณ เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) จ.สงขลา ส่งแล้ว
25 อนุจิตร  จันทศรี นิคมควนขนุนวิทยา จ.พัทลุง ส่งแล้ว
26 ศิริขวัญ  จันทร์มณี บ้านลานข่อย จ.พัทลุง ส่งแล้ว
27 ปัทมา  ยืนยาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ส่ง
28 อำไพ  กลับทับลังค์ วัดบางด้วน จ.นครศรีธรรมราช ส่งแล้ว
29 ไฟซอล  ยีโกบ วัดโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ส่ง
30 ภัชรินทร์  เลิศบุรุษ บ้านบางฉาง จ.นครศรีธรรมราช ส่งแล้ว
31 เฉลิม  ปานมา บ้านใสถิน จ.นครศรีธรรมราช ส่งแล้ว
32 จรูญ  อินเอก บ้านนาทองสุก จ.สงขลา ส่งแล้ว
33 พาณิภัค  พุทธสะแสง วังวิเศษ จ.ตรัง ยังไม่ส่ง
34 สุนันทา  สุวรรณะ หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ส่งแล้ว
35 ธนพล  กมลหัสถ์ บ้านยางเปียง  จ.เชียงใหม่ ยังไม่ส่ง
36 จุไรรัตน์  สุริยงค์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จ.เชียงใหม่ ยังไม่ส่ง
37 สุริยะพร  นาชัยเงิน หนองบัวพิทยาคาร  จ.หนงบัวลำภู ส่งแล้ว

ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปาการ จำนวน 14  คน

ที่ ชื่อ– สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ ส่งแล้ว
2 เกศินี  อินถา แม่จันวิทยาคม  จ.เชียงราย ส่งแล้ว
3 เกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง คึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ ส่งแล้ว
4 จรัสพงษ์  มูลใจ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน ส่งแล้ว
5 จรรยา  ศักดิ์ดา กุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวลำพู ส่งแล้ว
6 ชัยเรือง  ไชยคลัง ธาตุทองอำนวยวิทย์ จ.สกลนคร ส่งแล้ว
7 ประภัสสร  ไขแสง คิชฌกูฏวิทยา จ.จันทบุรี ยังไม่ส่ง
8 ภาวิณี  เกษศิริ คิชฌกูฏวิทยา จ.จันทบุรี ยังไม่ส่ง
9 วีระศักดิ์  วัฒนราช กัลป์ยาณวัตร จ.ขอนแก่น ส่งแล้ว
10 สุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม จ.หนองคาย ส่งแล้ว
11 สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น ส่งแล้ว
12 สุมาลี  สังเกิด ชุมชนบ้านหัวเมือง จ.ยโสธร ส่งแล้ว
13 สุมิตรา  นาคเครือ ลำทะเมนไชยพิทยาคม จ.นครราชสีมา ยังไม่ส่ง
14 อรุณนภา  คำแอ ฝางธรรมศึกษา จ.เชียงใหม่ ส่งแล้ว

ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 20คน

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เรื่องเล่า
1 ซูเฟียน  ยูโซะ บ้านตันหยง จ.ปัตตานี ส่งแล้ว
2 สาโรจน์  สังข์ทอง ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ จ.สงขลา ส่งแล้ว
3 นฤนาท  วัฒนวงษ์ ชุมชนบ้านน้ำดิบ จ.แม่ฮ่องสอน ส่งแล้ว
4 ถาวร  หนูสุข วัดหอยกัน  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช ส่งแล้ว
5 ยงจิตร  ศิลาพิมพ์ โคกล่ามพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด ส่งแล้ว
6 สุทิน  ฝ่ายนา ภู่วิทยา จ.นครราชสีมา ส่งแล้ว
7 ธมกร  มังกรทอง วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) จ.อ่างทอง ยังไม่ส่ง
8 ยูวารีเยาะ  อาแวปูเต๊ะ บ้านปลักปลา จ.นราธิวาส ยังไม่ส่ง
9 พิรุณพร  อินถา บ้านหัวเมือง จ.น่าน ส่งแล้ว
10 พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร เมืองนครพนม  จ.นครพนม ส่งแล้ว
11 บรรเจิด  ถาบุญเรือง อนุบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ส่งแล้ว
12 วารุณี  ธรรมขันธ์ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร จ.แม่ฮ๋องสอน ส่งแล้ว
13 วรลักษณาวลัย ยงสืบชาติ บ้านวังตง จ.สตูล ส่งแล้ว
14 อุษณี  ขุนจันทร์ ศิริพงศ์วิทยา จ.สงขลา ส่งแล้ว
15 รัชนี  มุ่งวัฒนกุล วรพัฒน์  จ.สงขลา ส่งแล้ว
16 พัศยา  สันสน ทุ่งตะโกวิทยา จ.ชุมพร ยังไม่ส่ง
17 ยุพาพรรณ วรรณสาย หกสิบพรรษาพิทยาคม จ.อุบลราชธานี ส่งแล้ว
18 สุธีปกา  หมื่นชนะ การเคหะท่าทราย  กทม. ส่งแล้ว
19 อัตตพงษ์  เรืองวัณณภา กุดชุมวิทยาคม จ.ยะโสธร ยังไม่ส่ง
20 ศิริพร  สุคนธ์ บ้านท่าคุระ จ.สงขลา ส่งแล้ว
       

รายชื่อครูเข้าร่วมเพิ่มเติม

1 นางณวลน้อย  บัวเงิน มัธยมสิริวัณวรี 2  จ.สงขลา ยังไม่ส่ง

 


Advertisements

2 thoughts on “ประชุมครุวิจัย20-21ตุลาคม53 : รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s