ครุวิจัยพลังงาน-21 (ครูวรรณกร): ได้กระบวนการสอนทำโครงงาน

วรรณกร  กุลศรี (ครูไก่)
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  จ.ตรัง
E-mail: vankunsri14@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553

เริ่มต้นใหม่ในโรงเรียนใหม่และการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป

การฝึกอบรมทำวิจัยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ครูไก่เริ่มต้นคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกฝนให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนและโครงงานได้อย่างไร  แต่ก็มีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นคือ ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนใหม่  จากจังหวัดกระบี่ไปโรงเรียนใหม่ที่จังหวัดตรัง  เมื่อไปทำงานที่โรงเรียนใหม่ ก็ได้สอบถามพี่ ๆ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ถึงรูปแบบและวิธีการสอนภายในโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  ก็มาถึงจุดเริ่มต้นของครูไก่โดยเริ่มจากนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ มีนักเรียนประมาณ  6  คน  โดยผ่านการเรียนรู้ดังนี้

1.  เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการทำโครงงาน นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้นนี้ครูไก่เริ่มโดยการเพาะถั่วเขียวมา  2  กระป๋อง  (กระป๋องที่ 1 ปลูกถั่วเขียวและใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุง  กระป๋องที่ 2  ปลูกถั่วเขียวตามปกติ)  และให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด “นักเรียนได้อะไรจากถั่วเขียวทั้ง 2  กระป๋อง” ในขั้นตอนนี้  นักเรียนแต่ละคนก็จะเขียนในสิ่งที่นักเรียนคิดและเห็น จากกระป๋องถั่วเขียวทั้งสองออกมาอย่างมากมาย  หลังจากนั้นครูไก่ก็จะสรุปความรู้ในขั้นตอนนี้ว่า  นักเรียนได้ใช้ทักษะอะไรบ้าง  และจะทำอย่างไรในขั้นตอนต่อไป  ซึ่งครูไก่จะฝึกนักเรียนไปในแต่ละขั้นตอน จนครบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. เรียนรู้ในสิ่งใหม่ จากการเริ่มต้นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการทำโครงงาน ซึ่งในกลุ่มของนักเรียนนั้นมีทั้ง  นักเรียนม. 2  และนักเรียน ม.4  ครูไก่ก็เริ่มให้นักเรียนได้ศึกษาบทคัดย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมา  และที่สำคัญคือ “โปสเตอร์ที่ครูไก่ได้ไปฝึกทำวิจัย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อวดโปสเตอร์ก็คราวนี้ละ มิเสียแรงที่นำมาจากโรงเรียนเดิม  โดยในขั้นตอนนี้ ครูไก่ก็เริ่มที่จะป้อนถึงโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร  มีวิธีการและขั้นตอนของการทำอย่างไร

3. สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว  ครูไก่ก็เริ่มให้นักเรียนมองสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆตัวของนักเรียน ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและที่บ้าน  และช่วยกันระดมความคิด  ใช้พื้นฐานการเรียนรู้ที่ได้เรียนและศึกษาค้นคว้า  มาหาหัวข้อและความเป็นไปได้ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ออกแบบการทดลอง  การเก็บข้อมูล  การทดลอง  และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

จากการสังเกตของครูไก่ตั้งแต่เริ่มต้น ในการเรียนรู้และฝึกนักเรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  พอที่จะสรุปได้ว่า นักเรียนในกลุ่มที่มาฝึกโครงงานครั้งนี้เป็นนักเรียนที่พร้อมที่จะเรียนรู้  และมีใจรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ จึงทำให้การฝึกนักเรียนทำโครงงานเป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วง  โดยในครั้งนี้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต 2  แบ่งเป็นการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  เหรียญทองแดง  ก็ถือว่าครูไก่ประสบความสำเร็จ(เพราะโรงเรียนไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนเลย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s