ครุวิจัยพลังงาน-22 (ครูภัชรินทร์) : การเรียนการสอนบนหลักการวิจัยได้สร้างจิตสำนึกใหม่

ภัชรินทร์  เลิศบุรุษ
ครูโรงเรียนบ้านบางฉาง   สพท.นศ.4
E-mail: maw.wan@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2553

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากหลักการของงานวิจัย

ดิฉันเป็นครูในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2553 ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับป่าชายเลนในชุมชนสะพานน้ำแดง  ในเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจากโครงการครุวิจัยฯ พลังงาน มอ. อ.หาดใหญ่ ทำให้เกิดแนวคิดในการนำหลักการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยการให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบตามที่ตนเองสงสัย ทั้งนี้เพื่อให้รู้และสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้

ป่าชายเลนสะพานน้ำแดง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าที่ยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ แต่ยังไม่ค่อยมีใครไปศึกษารวบรวมข้อมูล  นักรียนจึงได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำรา อินเตอร์เน็ต และภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน แล้วนำมาสังเคราะห์ จนได้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการ ( ความอยากรู้ของผู้เรียน ) แล้วร่วมกันสร้างเป็นหลักสูตร  ป่าชายเลนสะพานน้ำแดง ไว้ให้รุ่นน้องๆ ได้ศึกษากันต่อไป มีกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำคือ การร่วมกับชุมชนทำความสะอาดแหล่งน้ำในป่าชายเลน

นอกจากนี้เทศบาลตำบลสิชล ยังจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  ซึ่งลูกศิษย์ของดิฉันก็ได้รับคดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย นับเป็นการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จ เพราะดิฉันได้ใช้ประสบการณ์ในการทำวิจัยถ่ายทอด ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ ในการศึกษาหาความรู้

ผลจากการจัดกิจกรรมทั้งหมด พบว่า ลูกสิษย์ของดิฉันเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนมากขึ้น และที่สำคัญ คือ แต่ละคนมีความตระหนักหรือเกิดความสำนึกเห็นคุณค่าและร่วมมือกันรักษาความสะอาด โดยการไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง รณรงค์เก็บขยะในลำคลองทุกวันเสาร์จนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนยอมรับในความตั้งใจจริงของเด็กๆ จนบางส่วนเข้ามาร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งในการดำเนินงานของผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนบนหลักการการของการวิจัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s