ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-5 (ครูศิริพร) : ได้รู้กระบวนการและสนับสนุนลูกศิษย์ทำโครงงาน

ศิริพร  สุคนธ์
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ   ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
E-mail: siripornsukon@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2552  ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มอ. ปี 2553

ผลจากการเรียนรู้วิจัยอาหาร สู่การสอนโครงงานนักเรียน

ระยะเวลา 1 เดือนของการเข้าร่วมฝึกทำวิจัยในศูนย์พี่เลี้ยงอุตสาหกรรมเกษตร  มอ.หาดใหญ่  นอกจากความประทับใจในการให้ความรู้ของอาจารย์ทุกท่าน  ความประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของศูนย์ ฯ ที่มีต่อคุณครูจากต่างถิ่น ยังได้พบเพื่อนใหม่หลายคนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้กับเพื่อนๆ ซึ่งผลจากการฝึกทำวิจัยได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ให้แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

1. ได้วิธีจัดการ รับสมัครนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์    เหมือน สกว . เปิดรับสมัครครูครุวิจัย   และครูไม่ได้กำหนดระดับช่วงชั้นของนักเรียน ในการเรียนรู้  เพราะเวลาของการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น   จะใช้ในช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน และวันเสาร์ – วันอาทิตย์

2. ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งในการให้ความรู้แก่นักเรียน ได้ใช้วิธีการเหมือนอาจารย์ในศูนย์พี่เลี้ยง  โดยการฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบคำถาม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มากกว่าที่จะให้นั่งฟังครูพูดอย่างเดียว

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน กล้าที่จะคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์การแปรรูปต่างๆ

ผลที่ได้รับ จากการให้โอกาส ของ  สกว. ให้มาฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร  มอ.หาดใหญ่

ส่งผลให้  นักเรียนของโรงเรียน วัดเกาะถ้ำ   สามารถจัดทำโครงงาน ได้ดังนี้

1.    โครงงานกล้วยหินผง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ซึ่งนักเรียนได้รู้จักการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์ ได้ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขา ชีวภาพ  เคมี และสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

2.โครงงานอิฐบล็อกจากขยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ซึ่งนักเรียนได้รู้จักการทดสอบความแข็งแรงของ  ผลิตภัณฑ์จากการตกกระแทก  ได้ส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขา ชีวภาพ  เคมี และสิ่งแวดล้อม   ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

3.โครงงานอิฐบล็อกจากขยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งนักเรียนได้รู้จักการทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์จากการตกกระแทก ได้รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับภาคใต้   ระดับประถมศึกษา   โครงงานวิทยาศาสตร์   สาขาสิ่งประดิษฐ์  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

ขอขอบคุณ  สกว.  และศูนย์พี่เลี้ยง ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร  มอ.หาดใหญ่ ที่ให้โอกาสครูได้พัฒนาคุณภาพตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งทีถูกต้องตลอดไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s