ครุวิจัยไดโนเสาร์-9 (ครูนิกร) : ได้วิธีสืบเสาะความรู้ ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์

นิกร  สีกวนชา
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
E-mail: nikorn_sci@hotmail.com
ครุวิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ปี 2553

“กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จากครูสู่นักเรียน”

การเรียนการสอน เป็นกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้สอนต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  คือ ครู อาจารย์  ทั้งนี้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจุดเน้น คือ ครูและอาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ

หลักการจัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ครูและอาจารย์ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะนำผลที่ได้ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ ตั้งแต่การหาปัญหา การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา การทดลองปฏิบัติการ การแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  รวมทั้งการสรุปและรายงานผลเพื่อเป็นการยืนยันผลการกระทำ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คือ การวิจัย นั่นเอง

จากประสบการณ์การฝึกทำวิจัย ที่ครุวิจัยไดโนเสาร์ ผมได้รับประโยชน์จากตรงนี้มาก  ทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้ ถ้าจะเก็บไว้คนเดียวมันก็จะอยู่แค่นี้ และอาจจะเลือนลางหายไป แต่ถ้าเผยแผ่ไปสู่คนอื่น โดยเฉพาะคนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป ย่อมเกิดประโยชน์ ที่ไม่อาจจะคาดถึงได้  ความคิดหรือประสบการณ์ที่ได้จากตรงนี้อาจถูกขยยผล ต่อยอด หรือนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า ทั้งในเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการทำวิจัยเรื่อง “การเกิดซากดึกดำบรรพ์ ” สอนให้รู้จักการสืบเสาะเสาะหาความรู้  เพื่อจะหาความรู้หรือข้อค้นพบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังนักเรียนแล้ว ผลปรากฏว่า นักเรียนเกิดความสนใจมาก เพราะได้สำรวจและค้นหา จากคำถามหรือประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยการทดลอง การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การสอบถามผู้รู้ เพื่อหาคำตอบ แล้วนำความรู้ที่ได้มานั้นมาอธิบาย และสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มและห้องเรียน สามารถขยายความรู้เข้าสู่การใช้ชีวิตประจำวันได้ ในฐานะเป็นครูวิทย์ ได้เห็นนักเรียนมีความสนใจ อยากจะแสวงหาความรู้ มีความตั้งใจเรียนรู้ โดยเฉพาะในวิชาที่สอนด้วยแล้ว  ย่อมทำให้เกิดแรงผลักดันให้ครูเองพยายามแสวงความหาความรู้จากแหล่งต่างๆ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมเด็กให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s