ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-9 (ครูคนึงนิจ) : ได้ขุมพลังแห่งรู้ สร้างสรรค์ความงามผ่านกิจกรรมโรงเรียน

คนึงนิจ ณ น่าน
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ  อ.เมืองน่าน   จ.น่าน
E-mail: nanan.k09999@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

หนึ่งเดือนเต็มๆ กับประสบการณ์ฝึกทำวิจัยกับศูนย์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น  ได้เก็บเกี่ยวมวลประสบการณ์จากท่านอาจารย์ คณะพี่เลี้ยง และเพื่อนครู ที่มีความตั้งใจพัฒนาตนเอง นักเรียน และสังคม  มุ่งมั่นจะถ่ายทอดมวลประสบการณ์สู่ลูกศิษย์ นานาชาติพันธุ์และชุมชนต้นน้ำ ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม

โครงการครุวิจัย เป็นโครงการที่ดี พัฒนาครูให้เรียนรู้จาการปฏิบัติจริง เรียนรู้  ฝึกทำงานเป็นทีม  สร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน  ทำให้ดเกิดเรียนรู้อย่างหลากหลาย  อาทิ

1. เติมเต็มความรู้เดิม  การเรียนรู้ประสบการณ์จากการวางแผนการทำงาน การสืบค้น การลงมือปฏิบัติ  การเขียนรายงานวิจัย ฯลฯ

2. เสริมสร้างความรู้ใหม่ ในเรื่องต่างๆ เช่นความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ  ป่าไม้  การบริหารจัดการทรัพยากร และการนำกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอนนักเรียน ฯลฯ

3. ใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อม จากเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนครู  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว  การเป็นผู้นำ ผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลขึ้น  จุดประกายความคิดในแง่มุมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เสมือนมีขุมพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อตนเอง ลูกศิษย์และชุมชนต่อไป

ได้นำประสบการณ์จากโครงการครุวิจัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน คือ การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในแบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆดังนี้

1. เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ โดยการจัดนิทรรศการเรื่อง “ครุวิจัยกับการพัฒนาครู” โดยการนำผลงานจากเข้าฝึกอบรม มาใช้ประโยชน์เป็นการเริ่มต้น ที่จะจุดประกาย มีนักเรียน เพื่อนครู และชาวบ้าน ให้ความสนใจ และเห็นว่า การวิจัยเป็นสิ่งใกล้ตัวและไม่ยากจนเกินไป ในการเรียนรู้  และได้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมชั้นนำ อีกจำนวน 6 โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สพท.น่าน เขต 1

2. ผสมผสานด้วยกิจกรรม  จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำนึกดี “กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา” อันเป็นความร่วมมือของนักเรียนคณะครู ประชาชน โรงเรียนบ้านห้วยมอญ และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำอีกจำนวน 6 โรงเรียน

3. ร่วมคิดร่วมทำด้วยกิจกรรมค่าย  เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม”ค่ายวิชาการประสานคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นค่ายบูรณาการ ที่ถ่ายทอดความรู้พัฒนาความคิดและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ฐานเรียนรู้รูปร่าง ฐานสรรค์สร้างรูปทรง ฐานสื่อความหมายจากธรรมชาติ ฐานสัมผัสนำรู้  ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฐานสะท้อนความรู้และความคิด ฯลฯ

4. จุดประกายด้วยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน ตามความสนใจ เน้นโครงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่นโครงงงานเรื่อง “โลกสวยด้วยกระถางรีไซเคิล” โครงงานเรื่อง”ถ่านจากเศษวัสดุ” ฯลฯ

5. เชื่อมประสานด้วยภูมิปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารจากกระบวนการทำเครื่องเงิน การศึกษากระบวนการหมักจากการทำอุ  การศึกษารูปร่าง รูปทรงจากผ้าปักชาวเขาลายเมี่ยนฯลฯ

ซึ่งกิจกรรมที่  4-5 กำลังดำเนินการ เน้นการเรียนการสอนให้เด็กรู้จักคิด ในด้านต่าง ๆเช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดเปรียบเทียบ คิดแก้ปัญหา ฯลฯ  โดยเริ่มจากการคิดวางพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน ให้แก่นักเรียนเป็นจุดเริ่มต้น จุดประกายทางความคิดแก่นักเรียน

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ยรรยงค์  อินทร์ม่วง  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน  คณะพี่เลี้ยง และเพื่อนครูคุรุวิจัยทุกท่าน ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ และ ขอขอบคุณ  สกว.  ที่ให้การสนับสนุนโครงการครุวิจัย  ตลอดจน รศ. สุชาตา ชินะจิตร ที่ได้ริริ่เริมโครงการดีดี ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ครูไทยและการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง

2 thoughts on “ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-9 (ครูคนึงนิจ) : ได้ขุมพลังแห่งรู้ สร้างสรรค์ความงามผ่านกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s