ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-8 (ครูปิยรัตน์): ฝึกทำวิจัยช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสอน

ปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร
E-mail: kainooybio@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

จากการได้ร่วมฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1.  จัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

2. ปรับปรุงการสอนโครงงาน ให้นักเรียนสนใจและสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ จากนั้นส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ไปแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการทำโครงงาน  มีแรงจูงใจและกล้าที่จะคิด ประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3.  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของดิน น้ำ  อากาศ และสิ่งมีชีวิต  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องสามารถทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งตรงกับศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ การสร้างสื่อการเรียน ทำได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ผลจากการฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้แนวทางในการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่าน  และคณะพี่เลี้ยง ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้  ตลอดจนขอขอบคุณ  สกว.  ที่ให้การสนับสนุนโครงการครุวิจัย  การจัดโครงการครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

Advertisements

3 thoughts on “ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-8 (ครูปิยรัตน์): ฝึกทำวิจัยช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสอน

  1. สุดยอดไปเลยจ๊ะน้องไข่นุ้ย…เออ..วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบนี่เขาสมัครอย่างไรรึคุณน้อง..ช่วยแนะนำหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s