ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-7 (ครูกมลรัตน์): ชมรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

กมลรัตน์  วงศ์รักษา
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด
E-mail: saokikii@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

จากการได้ร่วมฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1.  ตั้งชมรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  สร้างโครงงานหนึ่งคนหนึ่งสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักพืชสมุนไพรในท้องถิ่น  และช่วยกันนำสมุนไพร มาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรที่มีคุณภาพ โดยการจัดทำสวนสมุนไพรในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้และแหล่งเรียนรู้สมุนไพรสู่ชุมชน  เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  การร่วมมือกับคนในชุมชน โดยการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันจัดแหล่งเรียนรู้สมุนไพร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

3.  จัดการเรียนการสอนโดยโครงงาน ซึ่งเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหา  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นเรื่องที่ตัวเองสนใจศึกษา  ซึ่งครูคอยเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา

4.  จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  การสำรวจพรรณไม้บริเวณโรงเรียน  การสำรวจและศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่น เป็นต้น  และส่งเสริมให้นักเรียนทุกห้องเรียน และส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

5.  ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์  และส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น  โดยส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการเมล็ดพันธุ์บ้านเรา ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลจากการฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้แนวทางในการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่าน  และคณะพี่เลี้ยง ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้  ตลอดจนขอขอบคุณ  สกว.  ที่ให้การสนับสนุนโครงการครุวิจัย  การจัดโครงการครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  และเป็นการจุดประกายให้ครูไทยเห็นความสำคัญของการทำวิจัย และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s