ครุวิจัยพลังงาน ปี51-2 (ครูสุริยะพร) : ผสานก๊าซชีวมวลกับหน่วยการเรียนรู้ความร้อนและของไหล

ครูสุริยะพร  นาชัยเงิน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู
E-mail: sunshinet7@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2551

การนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

จากการได้เข้าร่วมรับการอบรมกับโครงการครุวิจัย กับ สกว. ที่ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ปี 2551 ได้นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เรื่อง “ศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวมวล ” มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความร้อนและของไหล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนได้ศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวมวล จากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรม เช่น แกลบ เศษไม้ และถ่าน โดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวล ที่ครูสร้างขึ้นจากการไปฝึกทำวิจัย ทดลองวัดอัตราการไหลของก๊าซ วัดอุณหภูมิ ที่ทำให้เกิดก๊าซชีวมวล นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพื้นฐานการวิจัย

ครูผู้สอนได้ จัดทำกิจกรรม ที่ประยุกต์ใช้ความรู้การวิจัยในครั้งนี้เป็น Best Practice ในหัวข้อ “ เรียนรู้ฟิสิกส์แบบบูรณาการด้วยกระบวนการวิจัย” เข้าร่วมประกวด Best Practice ระดับจังหวัด

โครงการครุวิจัย เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมครูผู้สอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ได้ลงมือปฏิบัติ ก่อนที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้คิดต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s