ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-3 (ครูซูเฟียน): ได้เทคนิคจัดกิจกรรมการสอน

ซูเฟียน   ยูโซะ
โรงเรียนบ้านตันหยง  จ.ปัตตานี
E-mail: krudam02@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ ปี 2553

สร้างเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(แบบตั้งคำถาม..ทำไม? ฉันตอบได้)

ในฐานะมีบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู ที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างเจตคติที่ดี ให้กับนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การได้ฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์พี่เลี้ยงอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยดร.สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้

1. ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ เริ่มด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา , เขาตังกวน จ.สงขลา , ถ้ำเลเขากอบ จ.ตรัง , ถ้ำมรกต จ.ตรัง เป็นต้น ให้กับนักเรียน โดยเน้นหนักไปทางด้านการวิจัยกับอุตสาหกรรม

2. สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกการจิตนาการ  เช่น กิจกรรม “ความรู้จากเครื่องแกงส้มภาคใต้” โดยให้นักเรียนพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบ ที่จะเลือกนำมาใช้เป็นเครื่องปรุง ซึ่งนักเรียนเห็นตามท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้า แล้วคิดหาเหตุผลประกอบในด้านต่างๆ เช่น ชื่อสมุนไพร, รูปร่าง, สี, กลิ่น, รสชาติ    แล้วให้นักเรียนคิดเครื่องแกงของนักเรียนเอง  โดยอธิบายขั้นตอนการทำพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วย

3. สอนกระบวนการทำงานเป็นทีม โดยนักเรียนรู้จักการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน รู้จักการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในกลุ่ม  เพื่อนำไปสู่ผลงานที่สำเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้

4. สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต  การนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้ จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   2. การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

5. เป็นที่ปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร์และวิจัยของนักเรียน โดยนำขั้นตอน รูปแบบของงานวิจัย ตลอดจนตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ไปเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกทำวิจัยของนักเรียนและสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะกิจกรรมทางวิชาการ ในเวทีต่างๆเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s