ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-4(ครูบังออน) : เปลี่ยนทรรศนะของครูและนักเรียน

บังออน  จุลพล
โรงเรียนบกวิทยาคม  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ
E-mail: neutronja@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น ปี 53

การเข้าร่วมโครงการ “ครุวิจัย สกว.” ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำ EM Ball

ผลจากการเข้าร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นำมาถ่ายทอดสู่เพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง เก็บรวบรวมข้อมูล ทดลอง และหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ประสบการณ์ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้นำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ดังนี้

๑.  การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ครูในโรงเรียนหลายท่านให้ความสนใจและเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ จากเมื่อก่อนมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และน่าเบื่อ เป็นการทำวิจัยเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่สามารถทำควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

๒. เปิดสอนกิจกรรมชุมนุม “ การทำน้ำหมักชีวภาพ และ การทำ EM Ball ” โดยครูให้ความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยในการหาคำตอบ ที่นักเรียนอยากรู้ ซึ่งผลจากการสอน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมดีมาก และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในครอบครัวได้จริง..

๓. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยใช้นักเรียนในชุมนุมเป็นคนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการทำ  น้ำหมักชีวภาพ และ การทำ EM Ball ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนที่สนใจ รวมถึงการแนะนำและชักชวนให้คนในชุมชน หันมาให้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ขายตามท้องตลาด

>> อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s