53-IRVE : บทเรียนจากครูอาชีวศึกษา

ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิติกุล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การจัดการเรียนการสอนสร้างผู้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในงานวันครูโลก จัดที่ห้องประชุม phoenix 6 เมืองทองธานี สกว. ได้นำทีมวิทยากรไปร่วมจัดการถอดบทเรียนจาก ครูอาชีวศึกษา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสร้างผู้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิต” โดย สอศ. เชิญชวนครูอาชีวศึกษา ที่มีประสบการณ์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการสร้างอาชีพเกษตกร

มีครูอาชีวศึกษามาร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ ๖๐ ท่าน หลังจาก รศ.ไพโรจน์ คิรีรัตน์ ได้เปิดมุมมอง “การเรียนรู้” ด้วย “การคิด” เพื่อศึกษารูปแบบการคิดและการได้ความรู้ของครูอาชีวะ จากประสบการณ์ทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาอาชีพการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนสร้างผู้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิตในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะนำไปแลกเปลี่ยนที่ blog : https://kruvijai.wordpress.com จึงขอร่วมถ่ายทอดความรู้สึก ความเห็น ดังนี้

จากการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูอาชีวศึกษา ๑ ใน ๔ กลุ่มย่อย มีผู้ร่วมพูดคุยในกลุ่มประมาณ ๑๕ ท่าน ได้มองเห็นไม่เพียงแค่ “การคิด” แต่เห็นครูทุกคนมี “จิตวิญญาณของครู” พยายามทุกหนทางให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีรูปแบบดังนี้

1. จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใน “สถานการณ์จริง”

2. นำ “สถานการณ์จริง” มาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา

3. จัดให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างแรงจูงใจให้อยากทำ ตัวอย่าง ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจงานเกษตร แต่หากจัดให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม ก็สามารถจูงใจให้ผู้เรียนมาสนใจงานเกษตรได้

4. จัดให้พี่สอนน้อง ความรู้บางเรื่อง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าครู และครูก็สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนได้

5. จัดการเรียนรู้แบบ “Project Based Learning” และการเข้าค่าย

6. สร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน โดยเฉพาะอาชีพการเกษตร

7. สร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับแหล่งสร้างงาน

8. ทำงานเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะอาชีพการเกษตร

9. มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่ก้าวหน้า

จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิชาการน้อย และมักออกกลางครันนั้น วิธีการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนสนุกก่อน แล้วจึงนำไปสู่ความสนใจ จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้มีเพื่อให้ผู้รียนได้บรรลุเป้าหมายการประกอบอาชีพ ในแต่ละพื้นที่ก็สามารถนำวิธีการที่เหมาะสมไปใช้ตามเงื่อนไขของบริบทที่แตกต่าง

อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาต้องมีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ “การวิจัย” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ผู้สอนและผู้เรียนในสถาบันการศึกษาทุกแห่งจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้เรียนสู่อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s