เทคโนโลยีอาหาร-4 ครูวีระศักดิ์: สร้างวิธีสอนเขียนแบบ

วีระศักดิ์   วัฒนราช
โรงเรียนกัลยาณวัตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1
E-mail : w.weerasak2552@gmail.com


ได้นำเอาความรู้จากการอบรม มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าที่ครู  ผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชางานช่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการมีเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน   นักเรียนและครูมีความจำเป็นที่ต้องปรับบทบาทวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็น สำหรับเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง   ห้องปฏิบัติงานส่วนอื่นมีความสำคัญน้อยที่สุดลง และจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปเป็นห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางงานช่างและห้องปฏิบัติการเขียนแบบถูกเปลี่ยนเป็นเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเรียนการสอนวิชางานช่างจึงได้รับผลกระทบโดยตรง จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ความสำคัญของปัญหาคือครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชางานช่าง    จะต้องหาวิธีการมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือถ้ามีก็ให้น้อยที่สุด โดยให้นักเรียนดูและฝึกทำจากสื่อประกอบการเรียนรู้เช่น แผงแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า แผงการต่อวงจรหลอดไฟฟ้า แผงการต่อสายไฟฟ้าลักษณะต่างๆ  แผงแสดงวิธีการเดินสายไฟฟ้า แผงแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประปา  แผงแสดงวิธีการเดินท่อประปา ฯลฯ

และให้ให้นักเรียนคิดทำโครงงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่นการใช้ไฟฟ้า การใช้ประปาในบ้านพักที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และงานอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานช่างและมีความสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกจากงานช่างได้คือ การเขียนแบบ

การเขียนแบบเป็นหัวใจสำคัญขั้นพื้นฐานของงานช่างทุกประเภท เพราะเป็นการแสดงถึงความคิด  สามารถแปลงความคิดจากนามธรรมเป็นรูปธรรม สำหรับการอธิบาย  การเขียนแบบที่จำเป็นต่อพื้นฐานงานช่างมีอยู่สองลักษณะคือ การเขียนแบบภาพสามมิติ และการเขียนแบบภาพฉาย สำหรับการเขียนแบบภาพฉายเคยมีผู้คิดค้นทำกระดาษสำหรับเขียนแบบ โดยไม่จำต้องใช้เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการมาแล้ว  แต่การเขียนแบบภาพสามมิติยังไม่เคยปรากฏ   ข้าพเจ้าจึงคิดค้นทำกระดาษสำหรับฝึกเขียนแบบภาพสามมิติขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการที่ไม่มีห้องปฏิบัติการเขียนแบบ   ตลอดจนใช้ฝึกและพัฒนาการเขียนแบบภาพสามมิติเพื่อนำไปใช้ในงานช่าง  และเพื่อเป็นการยืนยันว่ากระดาษสำหรับฝึกการเขียนแบบภาพสามมิติที่คิดค้นทำขึ้นมาครั้งนี้  สามารถทำให้เรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้องตามหลักการวิจัย  จึงได้นำเอาความรู้จากการฝึกทำวิจัย มาใช้ในการดำเนินการครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีห้องปฏิบัติการงานช่างและเขียนแบบ
  2. เพื่อศึกษาทดลองการใช้กระดาษฝึกเขียนแบบภาพสามมิติ
  3. เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการเขียนแบบภาพสามมิติ

วิธีวิจัย/การทดลอง

จากประสบการณ์การสอน 35 ปี ในวิชางานช่างและงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้จากการศึกษาไปวิเคราะห์พบว่ามีการนำเส้นลักษณะเป็นเส้นกราฟ มาขีดเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมและให้นักเรียนเขียนแบบภาพฉายลงไปบนแผ่นกระดาษที่แบ่งเป็นช่องตารางนั้น โดยไม่ต้องเขียนแบบในห้องปฏิบัติการ  จึงนำเอาแนวคิดและวิธีการเขียนแบบบนกระดาษที่แบ่งเป็นช่องตาราง  มาดัดแปลงปรับปรุงให้สามารถใช้กับการเขียนแบบภาพสามมิติได้และทดลองใช้กับนักเรียนที่เรียนรู้วิชางานช่างเรื่องการเขียนแบบภาพสามมิติ  ในส่วนที่ตนเองและครูท่านอื่นในโรงเรียนที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่ทดลองใช้กับโรงเรียนอื่นต่อไป  ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้รับเข้าไปสู่กระบวนการวิจัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.แก้ไขปัญหาการไม่มีห้องปฏิบัติการงานช่างและเขียนแบบได้

2.ได้ข้อมูลจากการทดลองใช้กระดาษฝึกเขียนแบบภาพสามมิติไปปรับปรุงพัฒนา

3. ครูได้ค้นพบวิธีการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้กระดาษเขียนแบบภาพสามมิติที่เหมาะสมกับนักเรียน

ชมรมนักประดิษฐ์

จากการ ที่ได้เข้ารับการอบรมรับความรู้ที่ ศูนย์ ม.ศิลปากร นครปฐม จากท่าน อ.บัณฑิต  อินณวงศ์ หัวหน้าศูนย์  วิทยากรทุกท่านที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้และคณะพี่เลี้ยงประจำศูนย์ทุกท่าน  นอกจากการสร้างวิธีสอนเขียนแบบที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว  ได้นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้านอื่นอีกดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการเสริม ศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขและมูลนิธิสยามกัมมาจล  ซึ่งโรงเรียนกัลยาณวัตรทำหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ของภาคอีสาน (1ใน5ศูนย์) นำความรู้จากการอบรมไปจัดเตรียม ดำเนินการในฐานะครูแกนนำและวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของศูนย์ฯ

2. จัดตั้งชุมนุมนักประดิษฐ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีใจรักในการคิดสร้างสรรค์โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน โรงเรียน  สังคมหรือประเทศชาติ  ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอในเวทีที่หน่วยงานต่างๆให้โอกาสทั้ง ภาครัฐและเอกชน   ในนามตัวแทนของโรงเรียน  โดยใช้ความรู้เรื่องการวิจัยที่ได้รับไปเผยแพร่ปลูกฝังเป็นแนวคิดในการทำ โครงงานของนักเรียน  ซึ่งเป็นการสืบเนื่องจากการจัดตั้งชมรมนักประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อปีการศึกษา 2552 และประสบผลสำเร็จในเวทีระดับต่างๆเช่น  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ

สำนัก งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น เป็นการจุดประกายให้นักเรียนอีกหลายคนในโรงเรียนหันมาให้ความสนใจในการทำงาน ด้านการคิดสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีคุณค่า  ซึ่งปีนี้มีนักเรียนเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีสมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1,2,3,4และ5  จึงได้เชิญครูที่มีแนวคิดเดียวกันเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาของชุมนุม  เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับจำนวนนักเรียนและหัวข้อโครงงาน   ทำให้นักเรียนได้เห็นและเกิดแนวความคิดที่หลากหลายบนหลักการเดียวกัน

3.ให้แนวทางและสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน แก่ คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนกัลยาณวัตร  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนปีการ ศึกษา2554 อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน

Advertisements

One thought on “เทคโนโลยีอาหาร-4 ครูวีระศักดิ์: สร้างวิธีสอนเขียนแบบ

  1. อาจารย์น่าทึ่งมากคะ พัฒนาและมุ่งมั่นต่อไปเพื่อรุ่นต่อ ๆ ไปนะคะ
    โลกมีมิติที่น่าทึ่ง หากเราเชื่อและมีแบบแผนบนความตั้งใจและแบบแผนคือแผนที่ที่แปลนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม สิ่งที่มีอยู่แม้เราไม่รู้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่
    มิติ คือความพิศวงและไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งที่มนุษย์เข้าใจทั้งหมด จิตนาการ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป็นเพียงสิ่งที่ขับเคลื่อนเวลาของโลกและจักรวาล เวลาที่เรามีอยู่ต้องทำให้มีคุณภาพที่สุด เพราะมันเป็นเพียงเสี้ยวที่มีอยู่แต่เล็กเหลือเกินในจักรวาลนี้ เวลา การเดินทาง ค่าตัวแปร จิตและสติ อาจารย์น่าทึ่งที่สุดคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s