เทคโนโลยีอาหาร-3 (ครูสุธารัตน์) : สอนโครงงาน”วิถีชีวิต ธุรกิจชุมชน”

สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
E-mail: sutharut@gmail.com
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

 
ความรู้ และประสบการณ์ 

จากการร่วมโครงการครุวิจัย สกว. ที่ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้นำความรู้ และประสบการณ์ จากการปฏิบัติการวิจัย มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ผ่านโครงงาน ในหน่วยการเรียนรู้ “ วิถีชีวิต  ธุรกิจชุมชน

เริ่มต้นโครงงาน ด้วยจากการเลือกเรื่องหรือประเด็น จากบริบทของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้  ปฏิบัติการของโครงงาน  มีดังนี้  

1. สำรวจข้อมูล จากชุมชน/ท้องถิ่นของนักเรียน แล้วนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อตัดสินใจเลือกประเด็นที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน

2. วิเคราะห์ข้อมูล จากการสำรวจ เพื่อหาความเป็นไปได้ในแต่ละประเด็น  ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา

3. สืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เอกสาร ตำรา ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ)

4. ให้นักเรียนนำเสนอโครงการ ผ่านPowerPoint เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ร่วมทั้งระหว่างครูกับนักเรียนด้วย เพื่อฟังคำคำแนะนำ

 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อนำมาผลหรือข้อมูลที่ได้ มาสรุปเป็นความรู้…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s