ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-3 (ครูจรูญลักษณ์): พัฒนาการสอนสิ่งแวดล้อม

จรูญลักษณ์  แสนพิสาน
ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ อ. บึงโขงหลง จ. หนองคาย
E-mail:
Jaroonlak.tarai@gmail.com
ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2553

ตามได้รับการฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ในการได้มีโอกาสรับทุนครั้งนี้  และได้นำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ในระดับประถมศึกษานั้น ได้บูรณาการเข้ากับการเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา พืช สัตว์ ระบบนิเวศ และเกษตรอินทรีย์ โดยข้าได้พานักเรียนไปเรียนรู้ จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ศึกษาเกี่ยวกับสีของดิน ลักษณะรูปทรงของดิน ประเภทของดิน การศึกษาพื้นที่หน้าตัดของดินชั้นบนและดินชั้นล่าง นักเรียนสามารถนำความรู้ไปสู่ผู้ปกครอง ในการเพาะปลูกพืชให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างแนวคิดแก้ไขปัญหาของดินบริเวณชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข มีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว

ในระดับชั้นมัธยมศึกษา พาไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอธิบายตามหลักเหตุผลที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นจริงและได้พานักเรียนเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำจืดโดยวิธีทางชีวภาพ โดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพแหล่งน้ำจืดในชุมชน นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชน ให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหน ที่จะอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

นอกจากนี้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ ทำสื่อนวัตกรรมนาฬิกาสัตว์หน้าดิน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

สุดท้ายไม่มีอะไรจะตอบแทนโครงการครุวิจัย สกว.  นอกจากคำขอบคุณ และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s