ครุวิจัยพลังงาน-8 (ครูดวงแข): สอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

ปรับใช้กับการสอนวิชาฟิสิกส์

 ดวงแข  เพชรเรือนทอง 
ครูชำนาญการ โรงเรียน สภาราชินี  จังหวัดตรัง สพท. ตรัง   เขต  1
E – mall address : kae-tit@hotmail.com  
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ.

เมื่อกลับถึงห้องเรียน

หลังจากได้ผ่านโครงการครุวิจัยพลังงาน  ก็เกิดความตระหนักว่า การเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจจะรู้ได้อย่างได้ลึกซึ้งและเป็นความรู้ที่คงทน  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ เมื่อผู้เรียนได้ “สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”  ในฐานะครูผู้สอนจึงได้นำกระบวนการวิจัยมาประยุกต์กับวิธีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructionism) ที่ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  โดยการทำโครงงานหรือการวิจัย (Project based learning) โดยแบ่งลำดับขั้นของกระบวนการทำงานเป็น 6 ลำดับขั้น  คือ 

ขั้นที่ 1  สร้างความตระหนักในสิ่งที่นักเรียนสนใจ  หรือประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องการศึกษา
ขั้นที่  2  ครูและนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นที่  3  เรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง
ขั้นที่  4  สังเคราะห์และวิเคราะห์จนสรุปเป็นความรู้ และเก็บบันทึกผลงาน
ขั้นที่  5  นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้
ขั้นที่  6  ประเมินผลและต่อยอดองค์ความรู้ (Modification)
 
 

การใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (life – long learning)  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ มาใช้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ ตามแนวคิดที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน  ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง” (Prof. Seymour Papert, 1996)  ซึ่งจะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมวิจัยและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 

ผลที่สะท้อนจากผลงาน  

การนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในชั้นเรียน  คือ ปรับใช้กับเนื้อหาที่เรียนตามหลักสูตรในวิชาฟิสิกส์  พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คงทน ในเนื้อหาที่ศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ และนักเรียนสามารถนำทฤษฎีความรู้มาวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาได้สูงขึ้น 

จากผลการใช้กระบวนการดังกล่าว ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นำผลงานในการประชุมทางวิชาการ (Symposium)  ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน  ณ โรงแรมแอมบัสซาเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

ข้าพเจ้าคิดว่า การที่คุณครูได้รับการฝึกฝนวิธีการแสวงหาความรู้  รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงานครั้งนี้  นอกจากช่วยให้คุณครูมีความรู้  มีทักษะแล้ว  ยังช่วยกระตุ้นเตือน  สร้างแรงผลักดันให้คุณครูมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์  พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา     ต่อไป “เราจะไม่ให้เฉพาะปลา  แต่เราจะให้เบ็ดแก่เขาด้วย”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s