ครุวิจัยพลังงาน-2 (ครูฟูซียะห์): พลัง(งาน)มิเคยสูญหาย

จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

ฟูซียะห์  เจะกา
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพท.ปัตตานี เขต 1
E-mail :
Foo2528@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2553

“คนเราเกิดมาต้องใฝ่หาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปล จนถึงหลุมฝังศพ” เป็นคำสอนที่ได้ยินมานาน และคิดว่าจำเป็นต้องเอามาใช้เป็นแนวคิดให้กับตัวเองทั้งในวัยเรียน และวัยทำงาน ปีนี้เป็นปีแรกของการทำงาน และได้รับโอกาสอันดีที่ได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัยปี 2553

เริ่มต้นที่นี่…..สถานวิจัยเทคโนโลพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่  ซึ่งเป็นศูนย์พี่เลี้ยงหนึ่ง ในโครการครุวิจัย สกว.

เริ่มเรียนรู้….สัปดาห์แรก

การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญ คือ ความรู้และกระบวนการวิจัย ที่สถานวิจัยพลังงานแห่งนี้เติมพลังให้ ด้วยการป้อนทฤษฎี  การวางแผนการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย ฝึกการสืบค้นข้อมูลและสิทธิบัตร  เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานของไหลและความร้อน  ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ได้รับเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ไป

สำหรับกลุ่มอนุรักษ์พลังงานมีอาจารย์นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ กลุ่มเรามี 3 คน หลังถกกันในเรื่องความน่าสนใจ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยแล้ว จึงได้หัวข้อที่จะทำวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์หาค่าการนำความร้อนผ่านกรอบอาคารไม้

ปลายสัปดาห์พวกเราทุกคน ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ทะเลสาบสงขลา ได้ทั้งความรู้ ความสนุกและความผูกพัน

สัปดาห์ที่สอง…

ได้เวลาทำงานกัน หัวข้อวิจัยก็ได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งกว่าจะมาถึงคำว่าสมบูรณ์ ก็ผ่านการกลั่นกรองจากสมาชิกในกลุ่ม และสุดท้ายอาจารย์ก็อนุมัติส่ง นั่นเป็นสัญญาณอันดีว่า ก้าวแรก…ผ่าน

สัปดาห์นี้จึงเป็นเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานล้วนๆ เป็นภาคทฤษฏี ได้ฟังบรรยายทุกเรื่องที่อยากรู้ นับว่าคุ้มค่าและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ก็เริ่มวางแผนการทำงาน โดยการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หาอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการสร้างแบบจำลองสำหรับการทำวิจัยและทั้งหมดที่กลุ่มเราเตรียมการก็ถูกเผยแพร่ ณ ห้องบรรยายรวม ME 101 ไม่เสียแรงที่เหน็ดเหนื่อยจากงานมาทั้งสัปดาห์ เพราะทางศูนย์พลังงานได้เตรียมพาพวกเราครุวิจัยพลังงานทั้งหมดไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสตูล เพื่อนๆ ได้กินอาหารทะเล ซึ่งบางคนไม่เคยกินมาก่อน ตื่นเต้นกันใหญ่เลย จากนั้นไปล่องแก่ง บอกได้อย่างเดียวว่าตื่นเต้น สนุกมาก ทุกคนหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้ม ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้

สัปดาห์ที่สาม…

เริ่มต้นสัปดาห์นี้ โดยการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งทางกลุ่มออกสำรวจและจัดซื้อ  นำมาประกอบเป็นแบบจำลองกรอบอาคาร ที่ทำด้วยไม้ 3 แบบ เพื่อใช้ในการทดลอง เตรียมอุปกรณ์วัดค่าการนำความร้อน หาทำเลที่เหมาะสม คือ ดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นก็ทำการทดลองกันอย่างจริงจัง

สัปดาห์ที่สี่…

เก็บข้อมูลการทดลอง วิเคราะห์ผลข้อมูล และนำเสนอด้วยตารางและกราฟ  ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของกลุ่มเรา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เราเองก็ได้เข้าใจกระบวนการทำงานของกลุ่มอื่นเช่นกัน

สัปดาห์สุดท้าย

หลังจากผ่านการลงมือปฏิบัติแล้ว สัปดาห์นี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำมาจัดทำเป็นบทความวิชาการ และโปสเตอร์เพื่อนำเสนอ สิ่งสำคัญ คือ วิธีการเขียนบทความวิชาการ ถึงแม้ทุกคนจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้แล้ว แต่เมื่อต้องลงมือทำ ก็ยังรู้สึกงงๆ งานนี้จึงต้องพลิกตำรากันใหม่ ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อทำเสร็จก็ได้รู้ว่า เราทำได้ไม่ยากเกินความสามารถ ส่วนการจัดทำโปสเตอร์นั้น ก็เพิ่งรู้วันนี้เองว่าสามารถทำได้ง่ายๆ ในโปรแกรม Power Point เฮ้อ!!! หลังจากตรากตรำมานานวันนี้ก็มาถึง วันแห่งความสำเร็จ วันที่เห็นผลงานของตัวเอง วันนี้มีความสุขที่สุด……

การเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการครุวิจัยในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราที่เพิ่งทำงานได้ปีเดียวเท่านั้น รู้สึกตัวเองโชคดีที่มีโอกาส และคว้าโอกาสนี้ไว้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เริ่มต้นพัฒนาตนเอง เริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพครู เริ่มต้นพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะรัก

ที่นี่..   สิ่งหนึ่งที่ยอมรับได้  ว่ามีดีในตัวต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม ต่างความคิด ต่างทุกคนมีพลังในตัวเอง และพร้อมที่จะเพิ่มพลังทุกครั้งที่มีโอกาส

วันนี้

กับประสบการณ์ที่ได้รับ ทำให้ครูอย่างเรา ได้รู้ว่า…

การเรียนรู้ที่ดีต้องเริ่มต้นที่เจตคติที่ดี

การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติเป็นความรู้ที่คงทน

กระบวนการทำงาน การทำงานเป็นทีม จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ความเป็นอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

อุปสรรคที่นักเรียนพบ และสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ครูเป็นคนคอยช่วยเหลือในแนวหลัง ช่วยให้นักเรียนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ แม้จะหนักหนาก็ตาม

จากประสบการณ์ทั้งหมด ได้ปรับเปลี่ยนและนำมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเห็นได้ชัดว่า นักเรียนสนใจเรียน และเกิดความรู้ที่คงทน เมื่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ครูได้ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ การใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อมัลติมิเดีย ก็มีส่วนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s