เทคโนโลยีอาหาร-2 (ครูกอบวิทย์): จุดสิ้นสุด…ของการเริ่มต้น

ใช้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์

นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา
E-mail : magnegis@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้นำแนวคิด  ประสบการณ์ และกระบวนการวิจัย ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย มาถ่ายทอดสู่นักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิชาทฤษฎีความรู้ TOK และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ตลอดจนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นที่โรงเรียนนนทรีวิทยา หลายรายการ

1. จัดโครงการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การคิดโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งได้นำเรื่องกระบวนการวิจัย และ Powerpoint เรื่อง คิด (เห็น) หรือ (เห็น) คิด จากการเข้าฝึกทำวิจัยในโครงการ
ครุวิจัย ไปใช้  ทำให้ได้จุดประกายความคิดให้กับนักเรียนหลายๆคน

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบงานวิจัยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คลิก –>  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s