ครุวิจัยพลังงาน-4 (ครุธีระพันธ์): ให้นักเรียนทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารกลางวัน

ถ่ายทอดประสบการณ์..สู่นักเรียน

ธีระพันธ์  จุลแก้ว

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

E-mail : Bob_1197@hotmail.com

การเรียนรู้เริ่มต้นกับการทำวิจัย  ที่สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  ทำให้รู้จักคำว่า ” วิจัย ” มันเป็นอย่างไร ประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมเป็นทีม  ในการทำวิจัยเกี่ยวกับ Biogas ทำให้ได้ทราบหลักการ ทฤษฎี การใช้เครื่องมือ  รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล  และการนำเสนอข้อมูล  การวางแผนการเขียนรายงาน  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย  จากเพื่อนๆ  อาจารย์พี่เลี้ยง และที่สำคัญ  ความอยากรู้ผลการวิจัยของตัวเอง ที่คอยผลักดันให้ต้องรอผลการทดลองจนถึง 1 เดือน

งานวิจัย “การเปรียบทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกรร่วมกับทางปาล์ม” เป็นชื่อ งานวิจัยที่ต้องการศึกษาโดยได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงงานวิจัย คือ รศ.กำพล  ประทีปชัยกูร และ ผู้ช่วยงานวิจัย  น้องฉลาด  ยืนยาว  นักศึกษา ป.เอก  ที่ทุ่มเทให้พี่ๆ ทำวิจัย Biogas ตลอดเวลา 1 เดือนเต็ม

การฝึกทำวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้ผลิตชุดถังหมัก ถังพัก หรือถังเก็บก๊าซ ที่นำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน และได้นำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  จนนักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์การผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้เศษอาหารที่เหลือจากอาหารกลางวัน  แต่ปริมาณก๊าซที่ได้ยังไม่เพียงพอกับการใช้งาน เพราะต้องควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างละเอียด  ผลที่ออกมา  ก๊าซจึงเกิดไม่ดีเท่าที่ควร

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  ทำให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบ  รู้จักการทำงานเป็นทีม  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่า

ทำให้นักเรียนเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวความรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้น    แต่ยังหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติหรือค่านิยมทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย การได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติจะต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ  โดยอาศัยการสังเกตเป็นพื้นฐาน และประสาทสัมผัสของมนุษย์ ซึ่งก็คือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเอง

นักเรียนได้รับความสุขและได้ความรู้ควบคู่กันไป รวมทั้งเกิดทักษะ  ที่แฝงอยู่ในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ เด็กจะได้เรียนรู้การได้อยู่ร่วมกัน ปรับตัว มีระเบียบ เรียนรู้ภาวะผู้นำและผู้ตาม เพื่อนำไปปรับใช้กับสภาพปัญหาในปัจจุบันได้ เพราะหากทุกคนไม่มีการปรับตัวอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มได้

จากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานในครั้งนี้  บางคนบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม  เหตุผลของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพราะอยากมีประสบการณ์และการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และพี่ๆ รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อดีข้อด้อยของตนเองและเพื่อนๆ เพราะการมุ่งหน้าเพื่อเรียนให้เก่งอย่างเดียว ไม่ใช่ที่สุดของชีวิต การเรียนเก่งอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่จะต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติควบคู่ไปด้วย

สำหรับบรรยากาศของการเข้ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  เปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุก ทุกคนได้ร่วมกันบรรจุเศษอาหาร มูลโค  ใช้ระยะเวลาในการทำงาน เกือบๆ 2 เดือน ซึ่งโครงงานนี้นำไปให้ความรู้ให้กับชาวบ้านของชุมชนรอบๆโรงเรียนได้เพราะเด็กๆ ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ เพราะต้องการให้ชาวบ้านผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นใช้เองอย่างง่ายๆ

ความดีทั้งหมดขอยกให้ สกว. และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  มอ. หาดใหญ่  ที่ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้การทำวิจัยตลอดเดือนเมษายนนี้  สำเร็จจนตกผลึกมายังนักเรียนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  และที่สำคัญบุคคลที่น่าชื่นชมมากที่สุด  คือ นักเรียนทุกๆคน  ที่ได้ทำให้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลย

Advertisements

One thought on “ครุวิจัยพลังงาน-4 (ครุธีระพันธ์): ให้นักเรียนทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารกลางวัน

  1. ดีจังเลยคร้า
    แล้วถ้าต้องการคำปรึกษา ติดต่อสอบถามได้ไหมคร้า
    ทางไหนได้บ้าง เพราะตอนนี้กำลังทำโครงการนี้อยู่
    เพื่อเขียนรายงานนำเสนอให้บริษัทแห่งหนึ่ง แต่ไม่ค่อยเชียวชสญเรื่องนี้เท่าไหร่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s