53_IRVE_4 : เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานความร้อนร่วม

สิ่งประดิษฐ์ :  เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานความร้อนร่วม

สุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
ครู คศ.3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิธีการประดิษฐ์
เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานความร้อนร่วม ที่พัฒนาขึ้นได้ปรับปรุงลดการใช้พลังงานและลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต โดยใช้ถังทุกใบคล้ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า คือ เป็นถัง 3 ชั้น ชั้นนอกสุดเป็นถังบุฉนวนกันความร้อนลดการสูญเสียความร้อน มีช่องว่างระหว่างถังชั้นในกับถังชั้นนอก เพื่อให้ก๊าซร้อนสามารถไหลเวียนรอบถังผลิต และไหลต่อยังถังผลิตในอื่นได้ แหล่งความร้อนใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4000 วัตต์ ติดไว้รอบถังผลิตใบที่ 1 เพียงถังเดียว ใช้ก๊าซร้อนที่เหลือจากถังผลิตใบที่ 1 ส่งต่อไปยังถังผลิตใบอื่นๆ  มีชุดควบคุมอุณหภูมิควบคุมการทำงานของฮีทเตอร์ไฟฟ้า และควบคุมอัตราการไหลของก๊าซร้อนที่จะไหลเข้าไปในถังผลิตใบอื่นๆ เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพทางความร้อนมากที่สุด

องค์ความรู้ที่ได้
 ในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแต่และขั้นตอน มีความต้องการการใช้พลังงานความร้อนที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในทางที่ดี คือ ความร้อนที่ใช้ในแต่ละกระบวนการสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ กล่าวคืออุณหภูมิและความร้อนเริ่มกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการที่ต้องการความร้อนมากที่สุด และจะน้อยลงขั้นตอนถัดไป ทำให้สามารถนำความร้อนที่เหลือจากขั้นตอนเริ่มต้น มาใช้ได้

การนำไปประกอบการเรียนการสอน
 ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการสอนในหลายวิชา เช่น วิชาการทำความเย็นและปรับอากาศ นำไปประกอบการสอน วิธีการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น วิชาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s