53_IRVE_3 : เครื่องตีและแยกเมล็ดผักขม เครื่องตีกะเทาะเมล็ดพืช และเตาแสงอาทิตย์

สิ่งประดิษฐ์  :   การพัฒนาเครื่องตีและแยกเมล็ดผักขม
                         การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ  Knock  down สำหรับครัวเรือน
                         การพัฒนาเครื่องตีกะเทาะเมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมเวลาการทำงาน

สมศักดิ์   แข็งแรง   
ครู  คศ.1    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง   จ. ลำพูน

โครงการพัฒนาเครื่องตีและแยกเมล็ดผักขม  และโครงการพัฒนาเครื่องตีกะเทาะเมล็ดพันธุ์พืช เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ บ้านสบฟ้า บ้านม่วง  อ. แจ้ห่ม  จ. ลำปาง
ส่วนโครงการการพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ  Knock  down สำหรับครัวเรือนเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความสะอาดของผลผลิต  แก่กลุ่มอาชีพทำแคบหมูไร้มัน  บ้านห้วยอ้อ  ต. นำดิบ  อ. ป่า จ.ลำปาง
ผู้วิจัยได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะกระบวนการวิจัย  ทักษะการออกแบบ และข้อมูลเทคนิคด้านเครื่องกล จนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจนเกิดแนวคิด องค์ความรู้ใหม่  วิสัยทัศน์  และกระบวนการทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง 
และที่สำคัญในฐานะที่เป็นครู ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายวิชา โครงการ จนผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำเสนอผลงานจนได้รางวัล 
อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกระบวนการวิจัย ในรายวิชาต่างได้อีกด้วย เช่น การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้ โดยมีข้อมูลสถิติอ้างอิงอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งตรงนี้เป็นผลลัพท์ที่เกิดจากการที่ได้รับการพัฒนาในโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (IRVE) นี้
ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ(สกว.) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งผลผลิตที่ช่วยพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนได้ด้วย  และขอให้สนับสนุนโครงการที่ดีอย่างนี้ในโอกาสต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s