53_IRVE_1 : เครื่องควบคุมบรรยากาศในโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ

สิ่งประดิษฐ์  เครื่องควบคุมบรรยากาศในโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ

ประเสริฐ กลับวิหค
ครูชำนาญการประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิธีการวิจัย 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น อุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในโรงเพาะเห็ด ความชื้นของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด
 ศึกษาการทำงานของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ และเลือกใช้เซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในโรงเพาะเห็ด (SHT11) เซนเซอร์ความชื้นของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด ใช้หลักการวัดโดยทางอ้อม
 ศึกษาวิธีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ โครงการนี้ควบคุมความชื้นโดยใช้หัวพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก วิธีการควบคุมอุณหภูมิใช้หลักการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ
 เลือกซีพียูและออกแบบวงจรการทำงาน (Schematic Diagram) ทดสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน แปลงวงจรการใช้งานเป็นแผ่นลายวงจร (Print Circuit Board)
 เลือกคอมไพเลอร์ ออกแบบผังงาน (Flow chart) เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
 ทดสอบการทำงาน
 ปรับปรุงโปรแกรม

ได้ความรู้
 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
 อุณหภูมิในอากาศที่เหมาะสม มีค่าระหว่าง 25๐C – 30๐C ความชื้นมีค่าระหว่าง 80 – 90 %RH
 ความชื้นของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด
 การใช้เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
 การออกแบบเซนเซอร์วัดความชื้นของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด ซึ่งใช้หลักการวัดโดยทางอ้อม (วัดค่าความนำไฟฟ้าของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด)
 วิธีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ
 วิธีการควบคุมความชื้นของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด
 การใช้งานซีพียู 16F877A และอุปกรณ์แสดงผล (LCD)
 การใช้งานอุปกรณ์โซลิดสเตทรีเลย์ (SSR) ทำหน้าที่เป็นสวิทช์เปิดปิดการทำงานของปั๊มน้ำ ซึ่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หัวพ่นหมอก แผ่นทำความเย็นแบบไอระเหย
 การใช้งาน C Compiler เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
 การใช้งานโปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
 
การใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 ใช้สอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยแบ่งเนื้อหาที่สอนออกเป็น ๘ หน่วย คือ โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A, ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่องมือเขียนโปรแกรมและโปรแกรมช่วยทดสอบ, การเขียนข้อความสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต, การอินเตอร์รัพต์, การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก, ระบบและรูปแบบการสื่อสาร, ระบบและรูปแบบการสื่อสาร, การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมไฟฟ้า
 
คำแนะนำ
การพัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้ธรรมชาติและเทคโนโลยี (เซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และเกษตรศาสตร์) ผสมผสานกับภูมปัญญา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  จะเป็นประโยชน์กับประชากรของประเทศ

Advertisements

3 thoughts on “53_IRVE_1 : เครื่องควบคุมบรรยากาศในโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ

  1. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ ท่านอาจารย์โดยตรง เปล่าครับ..

    อยากทราบถึงลายละเอียดของโครงการนี้..

  2. เป็นโครงงานที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรเพาะเห็ดเป็นอย่างมาก ขอความกรุณาอาจารย์ ประเสริฐ กลับวิหค ช่วยระบุช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษา จักเป็นพระคุณยิ่งตรับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s